Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. สรุปมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ครั้งที่ 1/2562 (20 มีนาคม 2562)

ดาวน์โหลด

2. แนวทางการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด