08/20 2562

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ดาวน์โหลด