Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตราประทับตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตราประทับตรวจอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

ดาวน์โหลด