05/26 2563

สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

ดาวน์โหลด