Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย 64
ขอเชิญร่วมงานเปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 80
คลังความรู้ หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุค digital disruptive world" 54
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2562 65
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 70
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 71
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน) 89
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ.2562 148
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" (World Day of Remember for Road Traffic Victims) ประจำปี 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 132
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 114