Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2561) 147
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.... 130
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 114
ป้ายไวนิลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดพิจิตร 560
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน มีนาคม 2561 115
เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. - จ.พิจิตร ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 94
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561) 102
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร 119
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 120
เอกสารประกอบการบรรยายงานสารบรรณ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ 277