Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศรนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 46
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) 53
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 53
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2562 71
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 49
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 64
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 96
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" 82
หนังสือ พิจิตร จังหวัดคุณธรรม 76
ช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ของ สคบ. 91