Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประกวด 2016 Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) 1266
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน) 596
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 164
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กันยายน 2558 540
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2558 493
ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 691
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน) 706
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การแอบอ้างหลอกลวงประชาชนว่าจะได้รับที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่หมดอายุการอนุญาต 715
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ 707
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 671