Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 18 157
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2559 123
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ 240
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 176
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลับนเรศวร 346
ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรือง รับโอนข้าราชการ 198
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 147
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2559 96
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 419/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังป้องกันระงับยับยั้งการจุดไฟที่ก่อให้เกิดมลภาวะ จังหวัดพิจิตร 191
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจี ประจำปีการศีกษา 2559 210