Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเรียนรู้การปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Action Learning) ณ จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 49
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 98
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2562 87
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 66
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 130
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 113
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 164
ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 121
การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี 2562 122
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 124