Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม และไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2555 475
แผ่นพับการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 3733
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 559
คัดเลือกหน่วยงานของรัฐ (หนึ่งจังหวัดหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 550
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ก.พ. 2556 437
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งบทความเข้าประกวดเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๕๖ 550
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557 575
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนพฤศจิกายน 2555 543
กิจกรรมการเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี "เรื่องดีๆที่หนูอยากเล่า" ในหัวข้อเรื่อง "เด็กไทยใฝ่เรียนรู้" 1842
โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน 673