Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วารสารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน 450
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำน่าน และลุ่มน้ำยมตอนล่าง ปี ๒๕๕๕ 586
จดหมายข่าว : เส้นทางการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 417
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖ (มกราคม - มีนาคม) 474
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 409
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ 464
ขอเชิญชมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๖ 962
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ปี 2555 (มกราคม - ธันวาคม) 606
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม) 554
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปี 2555 และ 2556 726