Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 1055
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 1376
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดงาน รับคำขอเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 857
กฎบัตร วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิจิตร 767
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555 2382
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 696
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33 rd ACRS 2012 499
คำแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 1514
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 918
รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนสิงหาคม 2555 591