Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "เกาะหมาก" ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน @ เกาะหมาก จังหวัดตราด 340
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 300
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอบพระยุคลบาทสำหรับบุคลากรจังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 270
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 253
ประชาสัมพันธ์ สารคดี "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ" 445
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ - 25 ก.ค.2559 332
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและเสนอชื่อผู้แทนแงค์กร 436
ประชาสัมพันธ์โครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 16 438
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษามนสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 295
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สุขภาพดี-รุ่นที่-12" 375