Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ก.พ. 2556 456
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งบทความเข้าประกวดเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๕๖ 568
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557 595
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนพฤศจิกายน 2555 565
กิจกรรมการเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี "เรื่องดีๆที่หนูอยากเล่า" ในหัวข้อเรื่อง "เด็กไทยใฝ่เรียนรู้" 1930
โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน 712
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 544
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม - กันยายน) 607
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2555 576
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 1115