Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 1460
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดงาน รับคำขอเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 903
กฎบัตร วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิจิตร 804
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555 2445
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 732
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33 rd ACRS 2012 548
คำแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 1606
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล (ก.ส.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 966
รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลัง เดือนสิงหาคม 2555 618
สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดพิจิตร แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2553 696