Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 359
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 18 274
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2559 397
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ 496
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 452
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลับนเรศวร 595
ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรือง รับโอนข้าราชการ 458
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 385
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2559 189
คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 419/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังป้องกันระงับยับยั้งการจุดไฟที่ก่อให้เกิดมลภาวะ จังหวัดพิจิตร 428