Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จดหมายข่าว : เส้นทางการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 470
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๖ (มกราคม - มีนาคม) 498
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 468
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตรประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ 515
ขอเชิญชมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๖ 1015
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ปี 2555 (มกราคม - ธันวาคม) 655
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม) 584
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ปี 2555 และ 2556 767
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม และไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2555 549
แผ่นพับการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 3807