Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจี ประจำปีการศีกษา 2559 373
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ รองรับประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) 312
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ 332
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน มีนาคม 2559 488
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม - ธันวาคม) และ สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร รายปี 2558 374
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 424
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่น 2 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 531
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ 338
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2558 405
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร 581