Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจการราชการภาคประชาชน 92
การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 108
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจติร ไตรมาส 1 ปี 2562 (มีนาคม - เมษายน 2562) 123
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 155
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 147
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2562 125
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 199
การศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" 109
การฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562 และหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 116
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 129