Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2557 509
แผ่นบันทึกข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ฉบับ 1868
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 530
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน - มิถุนายน) 508
รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2557 1194
ขยายเวลารับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวด "โครงการพี่น้ำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๗" 514
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2557 548
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 1ปี 2557 (มกราคม - มีนาคม) 509
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 1/2557 (เดือนมีนาคม 2557) 830
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2257 วันที่ 30 เมษายน 2557 1118