Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน 929
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 759
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม - กันยายน) 768
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร เดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2555 722
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ 1308
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) 1760
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดงาน รับคำขอเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 1147
กฎบัตร วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิจิตร 957
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555 2683
เผยแพร่การประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 927