Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 78
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 86
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 68
แพรนการออกอากาศโครงการจัดทำสารคดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯ 55
คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานซอฟต์แวร์ ISOIEC-29110 255
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรปี 2559 และ ไตรมาสที่ 4/2559 106
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 127
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำและประเมินผลโครงการ อย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 44
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 73