Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 41
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) 42
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (2) 46
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 54
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 64
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2560 100
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 47
ระเบียบคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 57
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 55