Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร (มีนาคม พ.ศ.2562) 33
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 104
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจาเดือน ธันวาคม 2561 121
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศรนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 84
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรรายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561) 109
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) 122
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2562 146
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 106
ผังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 124
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 202