Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน) 76
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 62
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชนฯ หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 6 61
โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 47
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" 50
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 62
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 60
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตรแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 63
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2559 58
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 61