Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 342
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 153
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 5 203
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 171
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6 237
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 159
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2560 357
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 253
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 20 187
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 222