Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2563 50
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2563 71
ประกาศสำนักงาน กพร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 70
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 81
สถานที่ติดต่อราชการ กรมการขนส่งทางราง 170
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย 95
ขอเชิญร่วมงานเปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 153
คลังความรู้ หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุค digital disruptive world" 87
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2562 111
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 102