Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 270
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560) 286
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนังงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 444
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐฯ 285
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 325
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 321
Infographic พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 1057
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2560 381
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 206
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ(DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 234