Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 105
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชนฯ หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 6 90
โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 59
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" 73
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 75
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 116
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตรแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 111
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2559 106
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 80
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง 90