Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 96
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน) 134
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ.2562 384
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" (World Day of Remember for Road Traffic Victims) ประจำปี 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 186
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 155
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง ตรวจสอบและการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ" 132
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยละเอียด" 102
ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 129
การแสดงรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (งบจังหวัดพิจิตร และ งบสำนักงานจังหวัดพิจิตร) 80
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 114