Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 170
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบันชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 117
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน) 116
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 157
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชนฯ หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 6 138
โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 92
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" 100
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 103
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 137
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตรแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 164