Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 203
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 172
ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) 117
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (2) 126
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 146
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 96
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 203
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2560 214
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 150
ระเบียบคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 153