Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 114
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 73
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 85
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17 103
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 76
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 284
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "นวัตกรรมการจัดารกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน" 106
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร (กรอ.จังหวัดพิจิตร) ครั้งที่ 2/2559 85
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน) 113
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2559 205