Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2559 87
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "เกาะหมาก" ชุมชนต้นแบบวิถี Low Carbon และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน @ เกาะหมาก จังหวัดตราด 84
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 82
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอบพระยุคลบาทสำหรับบุคลากรจังหวัดพิจิตร ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 90
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 89
ประชาสัมพันธ์ สารคดี "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ" 139
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ - 25 ก.ค.2559 71
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการจดแจ้งการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและเสนอชื่อผู้แทนแงค์กร 143
ประชาสัมพันธ์โครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 16 132
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษามนสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 85