Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2559 158
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 119
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง 127
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 166
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 96
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. 108
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 17 138
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 117
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 356
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "นวัตกรรมการจัดารกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางาน" 131