Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 171
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชนฯ หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ 6 155
โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการฯ 112
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" 120
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 118
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 150
รายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพิจิตรแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 183
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2559 186
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 138
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง 147