Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดพิจิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดพิจิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

.........................................................................

          จังหวัดพิจิตร โดยประชารัฐทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนได้ดำเนินบทบาทในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้

๑. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจังหวัดพิจิตร

๑.๑ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการขนส่งและโลจิสติกส์ หรือด้านกฎระเบียบ

    - จังหวัดพิจิตร โดยแขวงทางหลวงพิจิตร กำหนดแผนก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ได้แก่

      (๑) โครงการก่อสร้างและบูรณะสายทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (ตอนตะพานหิน – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑ (วังชมภู) จ.พิจิตร งบประมาณ ๙,๕๒๕,๖๐๐ บาท

      (๒) โครงการก่อสร้างและบูรณะสายทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๐ (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (ฆะมัง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ (โพธิ์ประทับช้าง) จ.พิจิตร งบประมาณ ๗,๗๗๖,๐๐๐ บาท

      (๓) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่สายทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนเขาทราย – สากเหล็ก จ.พิจิตร งบประมาณ ๒๒,๘๔๘,๐๐๐ บาท

    - จังหวัดพิจิตร โดยแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานทาง (ก่อสร้างถนนลาดยาง) จำนวน ๖ โครงการ ระยะทางรวม ๙.๗๐๐ กม. และพัฒนาโครงข่ายสะพาน (ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ๒ โครงการ

    - วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการเงินในจังหวัด ให้การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าพิจิตรอินเตอร์เทรด ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารพาณิชย์ขนาด ๓ ชั้น เลขที่ ๒/๓๐๓ ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร ด้านข้างโรงแรมพิจิตรพลาซ่า เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางธุรกิจในทุกๆ ด้านของจังหวัดพิจิตร ในการกระจายสินค้า OTOP , SMEs , วิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยมุ่งให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าระหว่างจังหวัด และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

    - จังหวัดพิจิตร โดยแขวงทางหลวงพิจิตร ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน ๒๐ โครงการ งบประมาณกว่า ๑๐๐ ล้านบาท แล้วเสร็จไปแล้ว ๑๕ โครงการ อาทิ ถนนแอสฟัลท์สายพิจิตร – สากเหล็ก (บริเวณบ้านเนินสมอ) งบประมาณ ๑๔.๕ ล้านบาท , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เส้นทางขึ้นล่องสู่ภาคเหนือ (บริเวณสี่แยกสากเหล็ก) งบประมาณ ๑๘.๘ ล้านบาท

 

๑.๒ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ได้ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลข้ามเขต การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์เข้าโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี ๒๕๕๙ เป็นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับความต้องการของตลาด และดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ จัดอบรมผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากข้าว จำนวน ๑๐๐ ราย

    - วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบประมาณจังหวัด) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของจังหวัดพิจิตร ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง  นอกจากนั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวภายในประเทศ (Thai Fex) จำนวน ๑ ครั้ง จัดทำทำเนียบผู้ประกอบการค้าข้าว ของกลุ่มจังหวัดฯ และได้จัดทำสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดฯ

 

๑.๓ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์

    - จังหวัดพิจิตร โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๐ นาย และเตรียมจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐ นาย ทั้งนี้ ได้จัดทำทะเบียนบัญชีล่ามแปลภาษาต่างชาติประจำแต่ละสถานีตำรวจไว้ จำนวน ๓๓ คน เป็นล่ามภาษาพม่า จำนวน ๕ คน ภาษากะเหรี่ยง จำนวน ๑ คน  ภาษาฟิลิปปินส์ จำนวน ๑ คน ภาษาจีน จำนวน ๑ คน ภาษากัมพูชา จำนวน ๓ คน ภาษาลาว จำนวน ๑ คน และภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๓ คน     

    - วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัด ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการให้ข้อมูลประชาคมอาเซียนของจังหวัด งบประมาณ ๖๓,๙๐๐ บาท ตามโครงการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน จังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงห้องอาเซียน (ASEAN Room) ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ให้มีโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้น ได้ใช้งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท จัดจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ อัตรา เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ

    - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการสอนภาษาอังกฤษ โดยจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม และดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน/จัดค่ายภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙

    - วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๓ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้บูรณาการกิจกรรม งบประมาณ และเป้าหมาย จัดการอบรมบุคลากรของจังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน อันเป็นกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร งบประมาณกิจกรรมตามโครงการ ๑๕๔,๒๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านภูมิสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ-การค้า เพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิทยากรบรรยายและเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์) พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร เป็นต้น

 

   - วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมืองพิจิตร 

    - วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโลกทัศน์การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสังคม ด้วยการนำบุคลากรของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงานความสัมพันธ์ด้านชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านอำเภอสังชละ จังหวัดกาญจนบุรี

       - วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียนจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพิจิตร จำนวน ๗๐ คน จาก ๑๐ สถานศึกษา ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และได้รู้จักใช้จุดแข็ง ใช้โอกาสจากพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรให้มากที่สุดหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด จัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์แรงงานของจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เป็นรายไตรมาส ๔ ฉบับ เป็นรายปี ๑ ฉบับ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดพิจิตร

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้จัดเจ้าหน้าที่บริการงานตามภารกิจ One Stop Service และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการประกันสังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดทำเอกสารแผ่นพับแนะนำเป็นภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า และทุกภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน จำนวน ๒,๕๐๐ ฉบับต่อเดือน สำหรับในส่วนของบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ได้จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาจีนให้ จำนวน ๑ รุ่น ๓๓ คน

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

    - จังหวัดพิจิตร โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม และบุคลากรของหน่วยงาน

    - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร โดยจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๕ กลุ่มผู้แทนบุคคล ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้แปรรูป ผู้ขาย และผู้บริโภค จำนวน ๑๗๐ คน จากท้องที่ ๑๒ อำเภอของจังหวัดพิจิตร  ณ โรงแรม

มีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระบวนการธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพิจิตร เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าในประชาคมอาเซียน

    - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตรอีก ๒๕ แห่ง จัดงานมหกรรมแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ว่าการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีงานทำได้มากกว่า มีรายได้สูง และมีอาชีพที่มั่นคง

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร จัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงสีข้าว โรงปศุสัตว์ และกิจการอื่นๆ ตามโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ โดยดำเนินโครงการในทั้งท้องที่ ๑๒ อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมกว่า ๒,๐๐๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองและทำงาน

    - วันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยที่ทำการปกครองจังหวัด ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาการจัดการตลาดสมัยใหม่ของผู้บริหารภาครัฐของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๖๕ คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการตลาดยุคใหม่แก่ผู้บริหารงานภาครัฐของจังหวัด หลักการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน สินค้าและบริการ ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารงานราชการให้คล้ายภาคเอกชน โดยยึดความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญในฐานะลูกค้า

    - วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยหน่วยประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตร (ASEAN Unit) เยี่ยมชมให้กำลังใจดูงานการบริหารจัดการการเรียนการสอนนักเรียนด้วยโปรแกรมสองภาษา ที่เน้นการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในอาเซียน ของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง ซึ่งมีการจ้างครูชาวต่างชาติ รวมทั้งรับสมัครครูอาสาชาวต่างชาติจากเครือข่ายประสานงานต่างๆ มาประจำการสอน ทั้งนี้ หน่วยประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตรต้องการสนับสนุนโรงเรียนดังกล่าวเป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

    - วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยหน่วยประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตร (ASEAN Unit) ประชุมคณะกรรมการ ASEAN Unit ของจังหวัด รวมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสามด้าน ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม  ที่ห้องอาเซียน (ASEAN Room) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างจังหวัดพิจิตรกับเมืองวินห์ สาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม (ข้าว) และด้านสินค้าเกษตร (OTOP และ SMEs) อันเป็นไปตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของจังหวัดพิจิตร

    - วันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัดพิจิตร จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นำข้าราชการ สื่อมวลชน และภาคเอกชนของจังหวัดพิจิตรไปศึกษาดูงานเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ณ จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งศึกษาดูงานศูนย์กระจายสินค้าสู่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ณ จังหวัดขอนแก่น

    - วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๘ คน ตามกิจกรรมของเทศบาลตำบลบางมูลนาก ในการเสริมสร้างโอกาสทางประสบการณ์ การเรียนรู้ แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางเพื่อสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้การชี้แนะให้นักเรียนสนใจศึกษาเรื่องของประชาคมอาเซียนให้มาก

    - วันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรม “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด นอกเหนือไปจากโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และโครงการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

    - วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ ๓๐๖ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่แล้วให้มีความรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงธุรกิจอย่างเป็นระบบ

 - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๙๙ กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม สินค้าเกษตร OTOP/SMEs โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร OTOP และ SMEs ของจังหวัดพิจิตร เพื่อขยายตลาดสู่อาเซียนด้วยการตลาดออนไลน์” เพื่อเตรียมความพร้อมในขยายสินค้าเข้าสู่ตลาดอาเซียน ด้วยกุลยุทธ์ของการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อ Social network เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๑.๔ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการเชื่อมโยงการสื่อสารและโทรคมนาคม

    - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท TOT พิจิตร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ยกระดับคุณภาพบริการอินเทอร์เน็ตจากเคเบิลทองแดงเป็นเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัด มีขอบเขตครอบคลุมถึงหมู่บ้านห่างไกลในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

    - จังหวัดพิจิตร โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้ใช้ระบบผัดฟ้องทางไกลผ่านจอภาพ (Djop Conference) รวมทั้งใช้ระบบญาติเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (SKYPE) ไปยังศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน ที่จังหวัดนครสวรรค์

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

    - จังหวัดพิจิตร โดยเรือนจำจังหวัด ได้จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และสร้างกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเรือนจำได้อย่างรวดเร็ว

 

๑.๕ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ได้ให้บริการ e – Filing การรับงบการเงินธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ e – Registration การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการ e – Service การขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาเอกสาร

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้ให้บริการการใช้โปรแกรมถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด นำระบบ e – Offering Auction Pilot Project System มาใช้ในกระบวนการการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

๑.๖ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการท่องเที่ยว

    - วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้จัดกรสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้ง ๑๒ อำเภอ จำนวน ๑๐๘ คน เพื่อซักซ้อมนโยบายและแนวทางของจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพิจิตร ยกระดับคุณภาพและราคาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพิจิตร

    - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เชิญและให้การต้อนรับคณะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดบั๊กยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นช่องทางกระชับมิตรภาพ และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวเวียดนาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนมากขึ้น โดยมุ่งเป้าหมายผ่านสื่อนำความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่โฮจิมินห์ รัฐบุรุษของเวียดนามเคยมาพำนักอยู่ ณ บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นชุมชนชาวญวนเก่าทีให้การสนับสนุนการกู้ชาติเวียดนามจากการปกครองของฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑  โดยคณะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดบั๊กยาง ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านดังกล่าว และรับทราบข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์มิตรภาพ ไทย – เวียดนาม ที่บ้านดง ซึ่งจังหวัดพิจิตรกำลังดำเนินโครงการ ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มูลค่า ๑๔ ล้านบาท

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด ได้ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มผลิตสินค้า OTOP เช่น กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านรังนก อำเภอสามง่าม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระปทุมร่วมใจ อำเภอวชิรบารมี เป็นต้น

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐ ราย เป็นด้านพืช ๒๐ ราย ด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ด้านประมง ๑๐ ราย และดำเนินการตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ ร้าน

    - เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ทำการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับ GAP แล้วจำนวน ๒ ฟาร์ม จากแผนดำเนินการทั้งสิ้น ๙ ฟาร์ม

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จัดฝึกอบรมมาตรฐานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำการเกษตรแบบผสมผสานในแปลงนา การจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน และจดบันทึกข้อมูลระดับไร่นา รวมทั้งรูปแบบการจัดการทรัพยากรในชุมชน แก่สมาชิกของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน ๒๕ ราย จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ ๓ ศูนย์ และพัฒนาศักยภาพศูนย์ต้นแบบ ๒ ศูนย์

    - วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง อาคารศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยการนี้ เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดพิจิตรและประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะการถ่ายทำภาพยนตร์โฮจิมินห์ อินสยามซึ่งได้ออกฉายและได้รับรางวัลจากเวียดนามไปแล้ว จึงเสนอให้แปลเป็นไทยและฉายให้ชาวไทยและคนพิจิตรได้ชม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 40 ปี ความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม และสำหรับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างพิจิตร กับเมืองเหง่ อาน ซึ่งเป็นเมืองเกิดของโฮจิมินห์ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ขอให้เวียดนามพิจารณาข้อมูลของจังหวัดพิจิตรว่าเหมาะสมกับเมืองเหง่ อานหรือไม่ หรือหากมีเมืองอื่นที่เหมาะสมกว่า เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์ต่อไป

     นอกจากนี้ เช้าวันที่ 23 เม.ย. 59 ฯพณฯ เหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้ออกเดินทางเยี่ยมชมจุดต่างๆที่ คาดว่า ท่านโฮจิมินห์ อดีตผู้นำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เคยใช้เป็นเส้นทางในเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตร โดยมี นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำเยี่ยมชม

  

๑.๗ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

    - วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๖ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโครงการเสริมศักยภาพการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิจิตร

    - วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดอบรมเรื่อง “การต่อยอดนวัตกรรมจากข้าว” ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน ในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้อบรมเกษตรกร/ผู้ผลิตข้าว ของจังหวัดพิจิตร ๘ ราย เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาดและการพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์

    - วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประชุมคณะทำงานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ของจังหวัด ทำการคัดเลือก SMEs จำนวน ๔๒ แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ SMEs ดังกล่าวมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียนได้ อาทิ ธุรกิจโรงสีข้าว ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมรถยนต์ อุปกรณ์ต่อพ่วงบรรทุกรังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ ธุรกิจผลิตข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น

    - จังหวัดพิจิตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตร (ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร) ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๙ ในการสนับสนุนสินเชื่อ ๑ ตำบล ๑ SMEs เกษตร เพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย จำนวน ๘๙ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๘๗๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด จัดสัมมนากฎหมายใหม่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รุ่นละ ๑๐๐ คน

 

๑.๘ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม

    - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร หอการค้าจังหวัดพิจิตร และแกนนำอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัดพิจิตร (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

    - จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงาน ๗๐ คน ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ๘๔ คน พัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ๔๐ คน ส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว ๑๘๙ คน และฝึกอบรมฝีมือแรงงานขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ๑๙๖ ราย

    - จังหวัดพิจิตร โดยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ดำเนินโครงการฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลดำเนินการ ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คืบหน้าแล้วร้อยละ ๕๐

    - เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองบางมูลนากจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน และอบรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว

 

๒. การเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ของจังหวัดพิจิตร

    - จังหวัดพิจิตร และตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ได้ประสานการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมือง การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ร่วมโครงการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด และสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมและดูงานให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เป็นประจำทุกวันที่ ๒๖ มิถุนายน

    - จังหวัดพิจิตร โดยเรือนจำจังหวัดพิจิตร ตรวจค้นยาเสพติดภายในเรือนจำทุกวัน และจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษเดือนละครั้ง รวมทั้งตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ๕๐ คน ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ไม่พบสารเสพติด

    - จังหวัดพิจิตร โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดโครงการให้ความรู้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) จำนวน ๔ รุ่น เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้ได้มากที่สุด ภายใต้แนวคิดว่าชุมชนควรมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ มีการจัดดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ในพื้นที่ ๕ ตำบล เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

    - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณณภัยเขต ๘ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ด้วยการฝึกแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercisea : TTX) และแบบปฏิบัติ (Drill) โดยกำหนดฝึกจากสถานการณ์ไฟไหม้บึงสีไฟ ซึ่งเกิดขึ้นจริงเป็นประจำ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

 

๓. การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ของจังหวัดพิจิตร

    - เสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ได้ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว ๓.๓๗ ล้านตัว จากแผนดำเนินงาน ๑๘ ล้านตัว

    - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ (จังหวัดพิจิตร) ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย และสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอาเซียน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และกิจกรรมพหุวัฒนธรรม

    - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อม ในที่ดินของรัฐ และที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ และจัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยขนส่งจากพื้นที่ไปยังสถานที่กำจัดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

    - วันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรม “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด นอกเหนือไปจากโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และโครงการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

    - เทศบาลเมืองบางมูลนากดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา รวมทั้งอบรมค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาในสังกัด

    - เทศบาลเมืองพิจิตรจัดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

    - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัดพิจิตรได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางและแผนงานดำเนินการ ในการจะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU เป็นเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างจังหวัดพิจิตร กับ จังหวัดเหงะอาน ของประเทศเวียดนาม โดยอาศัยความเชื่อมโยงจากชุมชนชาวเวียดนามในอดีต ที่บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้นำของชาวเวียดนาม ได้เคยมาอาศัยพำนักอยู่ก่อนกลับไปทำการกู้เอกราชเวียดนามจากฝรั่งเศส ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตรได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มิตรภาพ ไทย-เวียดนาม บ้านดง แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๒๗๐ วัน)

    - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานเทคนิคปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (One Map) รวมทั้งประชุมหารือแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้เศษซากวัชพืชในบริเวณบึงสีไฟ จากการลักลอบเผาเป็นประจำเพื่อล่าสัตว์และขุดหน้าดินขาย ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนจากไฟและควัน

ด้านที่ 9 การดำเนินงานอื่นๆ ที่สนับสนุนความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านที่ 9 การดำเนินงานอื่นๆ ที่สนับสนุนความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

1. สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพาณิชย์และที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกในอาเซียน

2. คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนเป็น AEC อาสากระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นผู้แทนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ AEC

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้ภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

-

2. อำเภอสากเหล็ก

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน

แผนการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- จัดโครงการฝึกอบรมความรุ้ความเข้าใจเพี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้คณะกรรมการหมุ่บ้าน

 

3. อำเภอทับคล้อ

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเข้าดูงานในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเข้าดูงานในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ

 

4. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

1. ทุก สภ.ในสังกัด มีล่ามแปลภาษาต่างประเทศไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. ตร. ได้จัดทำ i-edupol Application เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ศึกษาภาษาต่างประเทศ

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ทุก สภ.ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ได้ปรับปรุงบัญชีล่ามแปลภาษาต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน

 

5. สำนักการงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

1. โครงการอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว

2. โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

3. ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร (ภาษาไทย – อังกฤษ)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

-

 

6. อำเภอโพทะเล

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

          1. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโพทะเลทุกกลุ่มช่วงวัย (กศน.)

          2. การจัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอาเซียน (ภาษากาตาล๊อก) ภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเยาวชน (กศน.)

          3. การส่งเสริมการสอนอาชีพช่างฝีมือให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโพทะเลเพื่อรองรับด้านฝีมือแรงงาน (กศน.)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

1. จัดบริการ one stop sevice ด้านสุขภาพ แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติ (รพ.โพทะเล)

2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย ในพื้นที่อำเภอโพทะเลทั้ง 11 ตำบล (กศน.)

3. กิจกรรมสอนเสริมภาษาอาเซียน (ภาษากาตาล๊อก) ภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มเยาวชนที่อยู้นอกระบบโรงเรียน (กศน.)

4. กิจกรรมส่งเสริมการสอนอาชีพช่างฝีมือให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโพทะเลเพื่อรองรับด้านฝีมือแรงงาน (กศน.)

 

7. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

-

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานที่ดำเนิน

          - ส่งเสริม แนะนำดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ บริการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ จำนวน 2 สหกรณ์ ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558

 

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2558 จำนวนเกษตรกรที่เฝ้าระวัง 40 ราย ด้านพืช 20 ราย ด้านปศุสัตว์ 10 ราย ด้านประมง 10 ราย

- โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ 2558 ร้านเดิม 19 ราย ร้านใหม่ 4 ราย

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2559 จำนวนเกษตรกรที่เฝ้าระวัง 40 ราย ด้านพืช 20 ราย ด้านปศุสัตว์ 10 ราย ด้านประมง 10 ราย

- โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ 2559 ร้านเดิม 23 ราย ร้านใหม่ 2 ราย

 

9. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- ดำเนินการจัดทำรานงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 เล่ม (รายไตรมาส 4 เล่ม และรายปี 1 เล่ม)

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของจังหวัดพิจิตรและเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ดำเนินการจัดทำรานงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 เล่ม (รายไตรมาส 4 เล่ม และรายปี 1 เล่ม)

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของจังหวัดพิจิตรและเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน

 

10. สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

สำนักงาน กศน. พิจิตร โดย กศน. อำเภอทั้ง 12 แห่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้

          - ห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน สู่อาเซียน (กศน.อำเภอสามง่าม)

          - ศูนย์อาเซียนศึกษา ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(กศน.อำเภอวังทรายพูน)

          - โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย (กศน.อำเภอเมืองพิจิตร)

          - เตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กศน. อำเภอโพทะเล)

          - ค่ายเรืยนรู้ภาษาอังกฤษ (English Camp) สู่อาเซียน (กศน. อำเภอบางมูลนาก)

          - อาเซียนศึกษา (กศน.อำเภอดงเจริญ)

          - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน (กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

          - โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มอาเซียน

          - โครงการศูนย์อาเซียน ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 

11. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- ผลิตบทความประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุในจังหวัดพิจิตร

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ผลิตบทความประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุในจังหวัดพิจิตร

 

12. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

1. โครงการพัฒนาศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน

          - จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ เกษตรกรศูนย์ละ 20 ราย พื้นที่ 40 ไร่ รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 40 ราย พื้นที่ 80 ไร่

2. โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน

          - จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเพื่อสู้การรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP จำนวน 40 ราย

          - เตรียมความพร้อมเกษตรกรสู้มาตรฐาน ASEAN GAP จำนวน 50 ราย

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN GAP (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย)

 

13. สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาพิจิตร เขต 1

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลัดสูตรอาเซียน (Asian Curriculum Sourcebook)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

          - กิจกรรมจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

          - ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

          - โรงเรียนประชาคมอาเซียน

          - ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

14. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุมประพฤติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

          -

 

15. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และนำลักษณะเด่นของวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมาปรับใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

          - จัดการแสดงทางวัฒนธรรม

          - สาธิตวิถีชีวิต, พิธีกรรม, อาหารและศิลปะการแสดง

          - จัดประกวดการวาดภาพเยาวชน “พระมหากรุณาธิคุณค้ำจุนวัฒนธรรมไทย”

 

16. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม

- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม

- มีการจัดทำบอร์ดภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนในหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับบุคลากรของหน่วยงาน

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม

- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม

- มีการจัดทำบอร์ดภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนในหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับบุคลากรของหน่วยงาน

 

13. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- สปส. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชามสัมพันธ์รูปแบบแผ่นพับ โบร์ชัวร์ และแผ่นปลิว ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์จากกองทุนปรันสังคม กองทุนเงินทดแทน ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับบริการทุกกรณี เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

          1. สนับสนุนการจัดทำเอกสารเผยแพร่คามรู้และสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          2. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 

14. เทศบาลต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- จัดมุมศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนที่ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล

- สอดแทรกหลักสูตรประชาคมอาเซียนในการเรียนการสอน

- ส่งเสริมสนับสนุนโดยให้ครูแต่งการชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558

 

15. อบต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- มีการติดตั้งธงประจำชาติบริเวณด้านหน้าสำนักงานและสื่อประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์)

ด้านที่ 7 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs

ด้านที่ 7 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs

 

 

1. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน ดำเนินดารจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ จ. พิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผุ้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

2. สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

          1. จัดทำโครงการสัมมนาหัวข้อ “สร้างโอกาสผุ้ประกอบการ SMEs สู่ตลาด ASEAN Plus” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โอเทล รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร โดยบูรณาการร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 160 คน

          2. ประสานผุ้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs เข้าร่วมฟังการเสวนา “สร้างเศรษฐีใหม่จากการค้าและการท่องเที่ยวในอาเซียน” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องจัดสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ราย

          3. เป็นวิทยากรบรรยาย “การแข่งขันสินค้าเกษตรใน AEC” เมื่อวันทรา 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า จำนวน 150 คน

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

          1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ส่งรายชื่อผู้ผลิตข่าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ซึ่งได้ร่วมโครงการ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ปี 2559” เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับความต้องการของตลาด และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

          2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ โดยจัดอบรมผู้ผลิต/วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากข้าว จำนวน 100 ราย และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจการค้าจำนวน 1 ครั้ง

 

3. อำเภอทับคล้อ

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมให้มีศักยภาพทางการผลิตของกลุ่ม

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมให้มีศักยภาพทางการผลิตของกลุ่ม

 

4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีทักษะพัฒนาและสามารถยกระดับ

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีทักษะพัฒนาและสามารถยกระดับ

 

5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

ด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ดำเนินการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ ดังนี้

1. ข้อมูลรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านอาหาร ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ผ้าทอพื้นเมือง-ผ้าทอมัดหมี่ และประเพณีที่สำคัญในแต่ละพื้นที่(อำเภอ) ผ่านคณะกรรมการคัดกรองระดับตำบลและอำเภอ ถึงระดับจังหวัด

2. องค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอมัดหมี่ไทยพวน ป่าแดง ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน และผ้าทอมัดหมี่ไทครั่ง บ้านสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จัดประชุมกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมเก็บรวมรวมจัดพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้

3. จัดมหกรรมสืบสานตำนานลิเกไทย จังหวัดพิจิตร เป็นการจัดกิจกรรมประชันการแสดงลิเก จำนวน 2 คืนๆ ละ 2 เวทีๆ ละ 10 คณะ พร้อมทั้งจัดเก็บองค์ความรู้ศิลปะการแสดงลิเกเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ เพื่อเปิดพื้นที่การแสดงให้แก่มรดกทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- จัดแสดงทางวัฒนธรรม รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน

- กิจกรรมรณรงค์การใช้ผ้าไทย

- การแต่งกายทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกสัปดาห์และวันสำคัญ

 

6. เทศบาลต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาฃน

ด้านที่ 8 การพัฒนา-ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านที่ 8 การพัฒนา-ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม

 

 

1. เทศบาลเมืองบางมูลนาก

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

- อบรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

- อบรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว

 

2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- ประชาสัมพันธ์การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ประชาสัมพันธ์การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดพิจิตร

 

3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

ผลฝึกอบรมแรงงาน 977 คน ประกอบด้วย

          1. ฝึกอบรมภาษา 160 คน

          2. ฝึกผู้ประกอบอาหาร 60 คน

          3. ฝึกส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ 81 คน

          4. ฝึกส่งเสริมการท่องเที่ยวบริการ 465 คน

          5. ฝึกเพื่อการแข่งขัยภาคอุตสาหกรรม 211 คน

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

แผนฝึกอบรมแรงงาน 1,120 คน ประกอบด้วย

          1. ฝึกอบรมภาษา 100 คน

          2. ฝึกผู้ประกอบอาหาร 120 คน

          3. ฝึกส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ 140 คน

          4. ฝึกส่งเสริมการท่องเที่ยวบริการ 400 คน

          5. ฝึกพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 20 คน

          6. ฝึกเพื่อการแข่งขัยภาคอุตสาหกรรม 340 คน

 

4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดานลวดลายผ้าเพื่อพัฒนาต่อยอด

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

-

ด้านที่ 6 การพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค

ด้านที่ 6 การพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค

 

 

1. ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- โครงการขยายผลข้าวอินทรีย์ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรผู้ทำนาในอำเภอวชิรบารมี จำนวน 100 ครัวเรือน เปลี่ยนมาปลูกข้าวอินทรีย์

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- โครงการขยายผลการปลุกพืชเกษตรอินทรีย์

 

2. สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

1. โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- จัดเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 111 ฟาร์ม

- มาตรฐานฟาร์มระดับ Safety Level (SL) 110 ฟาร์ม

- มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) น้ำจืด 1 ฟาร์ม

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

1. โครงดารตรวจสอบและรับรองมาตฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          - แผนรวม 111 ฟาร์ม

          - มาตรฐานฟาร์ม

- มาตรฐานฟาร์มระดับ Safety Level (SL) 110 ฟาร์ม

- มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) น้ำจืด 1 ฟาร์ม

 

3. สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ส่งรายชื่อผู้ผลิตข่าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ร่วมโครงการ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

-

 

4. อำเภอทับคล้อ

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

ส่งกลุ่มผู้ผลิตเข้าอบรมตามโครงการ

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านดารผลิต 13 กลุ่ม

- โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายความรู้ KBO จังหวัด 4 กลุ่ม

- ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP รายใหม่ 4 กลุ่ม

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ส่งกลุ่มผู้ผลิตเจ้าอบรมตามโครงการที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

 

5. อำเภอโพทะเล

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- มีนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค รณรงค์ให้ความรู้สถานประกอบการต่างๆ (รพ.โพทะเล)

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ นตผ. ที่ผ่านการลงทะเบียน ปี 2558 จำนวน 13 กลุ่ม/ผู้ผลิต (พัมนาชุมชน)

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- มีการออกรณรงค์ ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วง และโรคที่มีน้ำและอาหารเป็นตัวนำ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (รพ.โพทะเล)

- สนับสนุนกลุ่ม/ผู้ผลิต นตผ. ส่งเข้ารับการคัดสรร ปี 2559 (พัฒนาชุมชน)

 

6. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกาตรสู่มาตรฐาน(ผลไม้)

          - เกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จำนวน 300 ราย

          - จัดอบรมเกษตรและทัศนศึกษาดูงาน GAP รายเดี่ยว จำนวน 100 ราย

          - จัดอบรมเกษตรกรและทัศนศึกษาดูงาน GAP รายกลุ่ม จำนวน 300 ราย

          - ได้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล จำนวน 1 ศูนย์

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพเกษตรสู่มาตรฐาน GAP (เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 447 ราย)

 

7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

- นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับประยุกต์ใช้รูปแบบและลวดลายของผ้าทอพื้นเมืองให้มีลวดลายหลากหลาย

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

- จัดอบรมเครือข่ายภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

8. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร กระทรวงพลังงาน

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2558

การดำเนินงาน

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรสระปทุมร่วมใจ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ผลการดำเนินการ

- เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ประเภทกะลามะพร้าว กิ่งไม้ ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยฃน์ทางด้านพลังงาน

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรสระปทุมร่วมใจ เกิดความตระหนักในการนำพลังงานทดแทน มาประยุกต์ใช้และมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

- เกิดการลดใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ในขั้นตอนการผลิต 35,952 บาทต่อปี

แผนการดำเนินการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนทางด้านพลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ณ กลุ่มสตรสหกรณ์บ้านรังนก ผลิตภัณฑ์ปลาร้า น้ำปลา ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร