Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ไปสู่การปฏิบัติ ของจังหวัดพิจิตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดพิจิตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
…………………………………………

1. การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการขนส่งและโลจิสติกส์

 • โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.1289 พิจิตร – แยก ทล.1067 นครสวรรค์ ตำบลบางลาย อำเภอโพธิ์ประทับช้าง – ตำบลท่ายน้ำ ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 17 กิโลเมตร งบประมาณ 20 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยการคมนาคม
 • โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.1312 พิจิตร – แยก ทล.117 พิษณุโลก ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร งบประมาณ 20 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกปลอดภัยการคมนาคม

2. การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า

 • ประชุม/สัมมนาให้ความรู้ สร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดอาเซียนแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร อาทิ ข้าว ผลไม้ ผลไม้แปรรูป สินค้า OTOP
 • จัดนำสินค้าไปแสดงและจัดจำหน่ายในงานมหกรรมต่างๆ จัดมหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และ OTOP ระดับจังหวัด
 • เปิดช่องทางการตลาดคุณภาพ ขยายช่องทางสู่การส่งออก
 • เสริมสร้างความรู้กฎระเบียบการค้า พฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพการณ์ตลาดของแต่ละประเทศ

3. การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์

 • พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดงบประมาณ 1.805 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดำเนินโครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรธุรกิจข้าวและสินค้า เกษตร เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • สร้างเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนให้แข็งแรง เพื่อเตรียมพร้อมต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเดินทางระหว่างประชาชน หรือกำลังแรงงานจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4. การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการท่องเที่ยว

 • สินค้าเกษตร ข้าว ผลไม้ ผลไม้แปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนข้าวปลอดภัย
 • พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
 • พัฒนาไม้ผลเข้าสู่ระบบ GAP ASEAN , มาตรฐาน Primary GMP การผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • Zoning บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรสำคัญ เกษตรแปลงใหญ่ ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่จากข้าวเป็นอ้อย

5. การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 • ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
 • ส่งเสริม Biz Club เครือข่ายธุรกิจ คลัสเตอร์
 • ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดใหญ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจขนาดเล็ก
 • จัดสัมมนาความรู้ความเข้าใจ SMEs สู่ตลาด ASEAN Plus
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ มผช. โดยให้การรับรอง มผช. แล้ว 264 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป OTOP ต่างๆ
 • แผนลดต้นทุน – เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (OPOAI)
 • คัดเลือกผู้ประกอบการ 3 ราย เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SMEs Provincial Champion)

6. การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม

 • ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตรได้ฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงาน เพิ่มศักยภาพฝีมือให้มีมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาพรวม โดยทำการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 412 คน มีผู้ผ่านการฝึกแล้ว 356 คน เป็นผู้ผ่านการฝึกในกลุ่มอาชีพภาคบริการ 277 คน   และเป็นผู้ผ่านการฝึกในกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ 79 คน บางส่วนยังอยู่ระหว่างการฝึก
 • สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากผู้เข้ารับการทดสอบ 219 คน มีผู้ผ่านการทดสอบได้ 209 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.43


....................................................