Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดพิจิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดพิจิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

.........................................................................

          จังหวัดพิจิตร โดยประชารัฐทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนได้ดำเนินบทบาทในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้

๑. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจังหวัดพิจิตร

๑.๑ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการขนส่งและโลจิสติกส์ หรือด้านกฎระเบียบ

    - จังหวัดพิจิตร โดยแขวงทางหลวงพิจิตร กำหนดแผนก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ได้แก่

      (๑) โครงการก่อสร้างและบูรณะสายทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (ตอนตะพานหิน – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๑ (วังชมภู) จ.พิจิตร งบประมาณ ๙,๕๒๕,๖๐๐ บาท

      (๒) โครงการก่อสร้างและบูรณะสายทางหลวงหมายเลข ๑๓๐๐ (ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (ฆะมัง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๘ (โพธิ์ประทับช้าง) จ.พิจิตร งบประมาณ ๗,๗๗๖,๐๐๐ บาท

      (๓) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกใหญ่สายทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนเขาทราย – สากเหล็ก จ.พิจิตร งบประมาณ ๒๒,๘๔๘,๐๐๐ บาท

    - จังหวัดพิจิตร โดยแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานทาง (ก่อสร้างถนนลาดยาง) จำนวน ๖ โครงการ ระยะทางรวม ๙.๗๐๐ กม. และพัฒนาโครงข่ายสะพาน (ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ๒ โครงการ

    - วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันการเงินในจังหวัด ให้การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าพิจิตรอินเตอร์เทรด ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารพาณิชย์ขนาด ๓ ชั้น เลขที่ ๒/๓๐๓ ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร ด้านข้างโรงแรมพิจิตรพลาซ่า เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางธุรกิจในทุกๆ ด้านของจังหวัดพิจิตร ในการกระจายสินค้า OTOP , SMEs , วิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และกลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยมุ่งให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าระหว่างจังหวัด และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

    - จังหวัดพิจิตร โดยแขวงทางหลวงพิจิตร ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน ๒๐ โครงการ งบประมาณกว่า ๑๐๐ ล้านบาท แล้วเสร็จไปแล้ว ๑๕ โครงการ อาทิ ถนนแอสฟัลท์สายพิจิตร – สากเหล็ก (บริเวณบ้านเนินสมอ) งบประมาณ ๑๔.๕ ล้านบาท , ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ เส้นทางขึ้นล่องสู่ภาคเหนือ (บริเวณสี่แยกสากเหล็ก) งบประมาณ ๑๘.๘ ล้านบาท

 

๑.๒ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ได้ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลข้ามเขต การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์เข้าโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ ปี ๒๕๕๙ เป็นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับความต้องการของตลาด และดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ จัดอบรมผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากข้าว จำนวน ๑๐๐ ราย

    - วันที่ ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเชื่อมโยงการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบประมาณจังหวัด) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของจังหวัดพิจิตร ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง  นอกจากนั้น ได้ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวภายในประเทศ (Thai Fex) จำนวน ๑ ครั้ง จัดทำทำเนียบผู้ประกอบการค้าข้าว ของกลุ่มจังหวัดฯ และได้จัดทำสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดฯ

 

๑.๓ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์

    - จังหวัดพิจิตร โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๐ นาย และเตรียมจัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐ นาย ทั้งนี้ ได้จัดทำทะเบียนบัญชีล่ามแปลภาษาต่างชาติประจำแต่ละสถานีตำรวจไว้ จำนวน ๓๓ คน เป็นล่ามภาษาพม่า จำนวน ๕ คน ภาษากะเหรี่ยง จำนวน ๑ คน  ภาษาฟิลิปปินส์ จำนวน ๑ คน ภาษาจีน จำนวน ๑ คน ภาษากัมพูชา จำนวน ๓ คน ภาษาลาว จำนวน ๑ คน และภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๓ คน     

    - วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัด ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการให้ข้อมูลประชาคมอาเซียนของจังหวัด งบประมาณ ๖๓,๙๐๐ บาท ตามโครงการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน จังหวัดพิจิตร โดยปรับปรุงห้องอาเซียน (ASEAN Room) ที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ให้มีโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้น ได้ใช้งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท จัดจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ อัตรา เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ

    - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการสอนภาษาอังกฤษ โดยจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนบางลายพิทยาคม และดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน/จัดค่ายภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙

    - วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๓ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้บูรณาการกิจกรรม งบประมาณ และเป้าหมาย จัดการอบรมบุคลากรของจังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน อันเป็นกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร งบประมาณกิจกรรมตามโครงการ ๑๕๔,๒๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านภูมิสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ-การค้า เพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิทยากรบรรยายและเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (นครสวรรค์) พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร เป็นต้น

 

   - วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมืองพิจิตร 

    - วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโลกทัศน์การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสังคม ด้วยการนำบุคลากรของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงานความสัมพันธ์ด้านชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านอำเภอสังชละ จังหวัดกาญจนบุรี

       - วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียนจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพิจิตร จำนวน ๗๐ คน จาก ๑๐ สถานศึกษา ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และได้รู้จักใช้จุดแข็ง ใช้โอกาสจากพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรให้มากที่สุดหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด จัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์แรงงานของจังหวัดพิจิตร เผยแพร่เป็นรายไตรมาส ๔ ฉบับ เป็นรายปี ๑ ฉบับ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดพิจิตร

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้จัดเจ้าหน้าที่บริการงานตามภารกิจ One Stop Service และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานจากกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการประกันสังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดทำเอกสารแผ่นพับแนะนำเป็นภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า และทุกภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียน จำนวน ๒,๕๐๐ ฉบับต่อเดือน สำหรับในส่วนของบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ได้จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาจีนให้ จำนวน ๑ รุ่น ๓๓ คน

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

    - จังหวัดพิจิตร โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม และบุคลากรของหน่วยงาน

    - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร โดยจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๕ กลุ่มผู้แทนบุคคล ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้แปรรูป ผู้ขาย และผู้บริโภค จำนวน ๑๗๐ คน จากท้องที่ ๑๒ อำเภอของจังหวัดพิจิตร  ณ โรงแรม

มีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระบวนการธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพิจิตร เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าในประชาคมอาเซียน

    - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตรอีก ๒๕ แห่ง จัดงานมหกรรมแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ว่าการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีงานทำได้มากกว่า มีรายได้สูง และมีอาชีพที่มั่นคง

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร จัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงสีข้าว โรงปศุสัตว์ และกิจการอื่นๆ ตามโครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ โดยดำเนินโครงการในทั้งท้องที่ ๑๒ อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมกว่า ๒,๐๐๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองและทำงาน

    - วันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยที่ทำการปกครองจังหวัด ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาการจัดการตลาดสมัยใหม่ของผู้บริหารภาครัฐของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๖๕ คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารการตลาดยุคใหม่แก่ผู้บริหารงานภาครัฐของจังหวัด หลักการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน สินค้าและบริการ ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารงานราชการให้คล้ายภาคเอกชน โดยยึดความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญในฐานะลูกค้า

    - วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยหน่วยประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตร (ASEAN Unit) เยี่ยมชมให้กำลังใจดูงานการบริหารจัดการการเรียนการสอนนักเรียนด้วยโปรแกรมสองภาษา ที่เน้นการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในอาเซียน ของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง ซึ่งมีการจ้างครูชาวต่างชาติ รวมทั้งรับสมัครครูอาสาชาวต่างชาติจากเครือข่ายประสานงานต่างๆ มาประจำการสอน ทั้งนี้ หน่วยประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตรต้องการสนับสนุนโรงเรียนดังกล่าวเป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

    - วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยหน่วยประสานงานกลางอาเซียนจังหวัดพิจิตร (ASEAN Unit) ประชุมคณะกรรมการ ASEAN Unit ของจังหวัด รวมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสามด้าน ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม  ที่ห้องอาเซียน (ASEAN Room) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างจังหวัดพิจิตรกับเมืองวินห์ สาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม (ข้าว) และด้านสินค้าเกษตร (OTOP และ SMEs) อันเป็นไปตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของจังหวัดพิจิตร

    - วันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัดพิจิตร จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นำข้าราชการ สื่อมวลชน และภาคเอกชนของจังหวัดพิจิตรไปศึกษาดูงานเส้นทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ณ จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งศึกษาดูงานศูนย์กระจายสินค้าสู่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ณ จังหวัดขอนแก่น

    - วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๘ คน ตามกิจกรรมของเทศบาลตำบลบางมูลนาก ในการเสริมสร้างโอกาสทางประสบการณ์ การเรียนรู้ แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางเพื่อสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้การชี้แนะให้นักเรียนสนใจศึกษาเรื่องของประชาคมอาเซียนให้มาก

    - วันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรม “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด นอกเหนือไปจากโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และโครงการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

    - วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ ๓๐๖ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่แล้วให้มีความรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงธุรกิจอย่างเป็นระบบ

 - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๙๙ กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม สินค้าเกษตร OTOP/SMEs โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร OTOP และ SMEs ของจังหวัดพิจิตร เพื่อขยายตลาดสู่อาเซียนด้วยการตลาดออนไลน์” เพื่อเตรียมความพร้อมในขยายสินค้าเข้าสู่ตลาดอาเซียน ด้วยกุลยุทธ์ของการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อ Social network เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๑.๔ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการเชื่อมโยงการสื่อสารและโทรคมนาคม

    - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท TOT พิจิตร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ยกระดับคุณภาพบริการอินเทอร์เน็ตจากเคเบิลทองแดงเป็นเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัด มีขอบเขตครอบคลุมถึงหมู่บ้านห่างไกลในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

    - จังหวัดพิจิตร โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้ใช้ระบบผัดฟ้องทางไกลผ่านจอภาพ (Djop Conference) รวมทั้งใช้ระบบญาติเยี่ยมทางไกลผ่านจอภาพ (SKYPE) ไปยังศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน ที่จังหวัดนครสวรรค์

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

    - จังหวัดพิจิตร โดยเรือนจำจังหวัด ได้จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และสร้างกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเรือนจำได้อย่างรวดเร็ว

 

๑.๕ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ได้ให้บริการ e – Filing การรับงบการเงินธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ e – Registration การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการ e – Service การขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาเอกสาร

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้ให้บริการการใช้โปรแกรมถ่ายรูปผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด นำระบบ e – Offering Auction Pilot Project System มาใช้ในกระบวนการการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

๑.๖ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการท่องเที่ยว

    - วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้จัดกรสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้ง ๑๒ อำเภอ จำนวน ๑๐๘ คน เพื่อซักซ้อมนโยบายและแนวทางของจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพิจิตร ยกระดับคุณภาพและราคาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดพิจิตร

    - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เชิญและให้การต้อนรับคณะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดบั๊กยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นช่องทางกระชับมิตรภาพ และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวเวียดนาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนมากขึ้น โดยมุ่งเป้าหมายผ่านสื่อนำความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่โฮจิมินห์ รัฐบุรุษของเวียดนามเคยมาพำนักอยู่ ณ บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นชุมชนชาวญวนเก่าทีให้การสนับสนุนการกู้ชาติเวียดนามจากการปกครองของฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑  โดยคณะสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดบั๊กยาง ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านดังกล่าว และรับทราบข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์มิตรภาพ ไทย – เวียดนาม ที่บ้านดง ซึ่งจังหวัดพิจิตรกำลังดำเนินโครงการ ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มูลค่า ๑๔ ล้านบาท

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด ได้ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมเทคโนโลยีและการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มผลิตสินค้า OTOP เช่น กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านรังนก อำเภอสามง่าม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระปทุมร่วมใจ อำเภอวชิรบารมี เป็นต้น

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๐ ราย เป็นด้านพืช ๒๐ ราย ด้านปศุสัตว์ ๑๐ ราย ด้านประมง ๑๐ ราย และดำเนินการตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ ร้าน

    - เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ทำการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับ GAP แล้วจำนวน ๒ ฟาร์ม จากแผนดำเนินการทั้งสิ้น ๙ ฟาร์ม

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จัดฝึกอบรมมาตรฐานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำการเกษตรแบบผสมผสานในแปลงนา การจัดทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน และจดบันทึกข้อมูลระดับไร่นา รวมทั้งรูปแบบการจัดการทรัพยากรในชุมชน แก่สมาชิกของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน ๒๕ ราย จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ ๓ ศูนย์ และพัฒนาศักยภาพศูนย์ต้นแบบ ๒ ศูนย์

    - วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง อาคารศาลากลาง จังหวัดพิจิตร โดยการนี้ เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดพิจิตรและประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะการถ่ายทำภาพยนตร์โฮจิมินห์ อินสยามซึ่งได้ออกฉายและได้รับรางวัลจากเวียดนามไปแล้ว จึงเสนอให้แปลเป็นไทยและฉายให้ชาวไทยและคนพิจิตรได้ชม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 40 ปี ความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม และสำหรับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างพิจิตร กับเมืองเหง่ อาน ซึ่งเป็นเมืองเกิดของโฮจิมินห์ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ขอให้เวียดนามพิจารณาข้อมูลของจังหวัดพิจิตรว่าเหมาะสมกับเมืองเหง่ อานหรือไม่ หรือหากมีเมืองอื่นที่เหมาะสมกว่า เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์ต่อไป

     นอกจากนี้ เช้าวันที่ 23 เม.ย. 59 ฯพณฯ เหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้ออกเดินทางเยี่ยมชมจุดต่างๆที่ คาดว่า ท่านโฮจิมินห์ อดีตผู้นำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เคยใช้เป็นเส้นทางในเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตร โดยมี นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำเยี่ยมชม

  

๑.๗ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

    - วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต ๖ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโครงการเสริมศักยภาพการป้องกันและลดปัญหาการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิจิตร

    - วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดอบรมเรื่อง “การต่อยอดนวัตกรรมจากข้าว” ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน ในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้อบรมเกษตรกร/ผู้ผลิตข้าว ของจังหวัดพิจิตร ๘ ราย เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาดและการพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์

    - วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประชุมคณะทำงานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ของจังหวัด ทำการคัดเลือก SMEs จำนวน ๔๒ แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ SMEs ดังกล่าวมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียนได้ อาทิ ธุรกิจโรงสีข้าว ธุรกิจรีไซเคิลขยะ ธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมรถยนต์ อุปกรณ์ต่อพ่วงบรรทุกรังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ ธุรกิจผลิตข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น

    - จังหวัดพิจิตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตร (ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร) ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๙ ในการสนับสนุนสินเชื่อ ๑ ตำบล ๑ SMEs เกษตร เพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย จำนวน ๘๙ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๘๗๗ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

    - จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด จัดสัมมนากฎหมายใหม่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รุ่นละ ๑๐๐ คน

 

๑.๘ การดำเนินการตามนโยบายฯ ในประเด็นการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม

    - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร หอการค้าจังหวัดพิจิตร และแกนนำอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัดพิจิตร (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

    - จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ฝึกอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงาน ๗๐ คน ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ๘๔ คน พัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ๔๐ คน ส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว ๑๘๙ คน และฝึกอบรมฝีมือแรงงานขับเคลื่อนการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ๑๙๖ ราย

    - จังหวัดพิจิตร โดยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ดำเนินโครงการฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลดำเนินการ ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คืบหน้าแล้วร้อยละ ๕๐

    - เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองบางมูลนากจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน และอบรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว

 

๒. การเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ของจังหวัดพิจิตร

    - จังหวัดพิจิตร และตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ได้ประสานการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ แผนพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมือง การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ร่วมโครงการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด และสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมและดูงานให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เป็นประจำทุกวันที่ ๒๖ มิถุนายน

    - จังหวัดพิจิตร โดยเรือนจำจังหวัดพิจิตร ตรวจค้นยาเสพติดภายในเรือนจำทุกวัน และจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษเดือนละครั้ง รวมทั้งตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ๕๐ คน ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ไม่พบสารเสพติด

    - จังหวัดพิจิตร โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต และโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดโครงการให้ความรู้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) จำนวน ๔ รุ่น เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติให้ได้มากที่สุด ภายใต้แนวคิดว่าชุมชนควรมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ มีการจัดดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ในพื้นที่ ๕ ตำบล เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

    - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณณภัยเขต ๘ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ด้วยการฝึกแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercisea : TTX) และแบบปฏิบัติ (Drill) โดยกำหนดฝึกจากสถานการณ์ไฟไหม้บึงสีไฟ ซึ่งเกิดขึ้นจริงเป็นประจำ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

 

๓. การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ของจังหวัดพิจิตร

    - เสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร ได้ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว ๓.๓๗ ล้านตัว จากแผนดำเนินงาน ๑๘ ล้านตัว

    - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ (จังหวัดพิจิตร) ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย และสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอาเซียน และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และกิจกรรมพหุวัฒนธรรม

    - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรักษ์สิ่งแวดล้อม ในที่ดินของรัฐ และที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ และจัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยขนส่งจากพื้นที่ไปยังสถานที่กำจัดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

    - วันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรม “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด นอกเหนือไปจากโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และโครงการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

    - เทศบาลเมืองบางมูลนากดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา รวมทั้งอบรมค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาในสังกัด

    - เทศบาลเมืองพิจิตรจัดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

    - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานจังหวัดพิจิตรได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางและแผนงานดำเนินการ ในการจะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การจัดทำ MOU เป็นเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างจังหวัดพิจิตร กับ จังหวัดเหงะอาน ของประเทศเวียดนาม โดยอาศัยความเชื่อมโยงจากชุมชนชาวเวียดนามในอดีต ที่บ้านดง ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้นำของชาวเวียดนาม ได้เคยมาอาศัยพำนักอยู่ก่อนกลับไปทำการกู้เอกราชเวียดนามจากฝรั่งเศส ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตรได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มิตรภาพ ไทย-เวียดนาม บ้านดง แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๒๗๐ วัน)

    - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานเทคนิคปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (One Map) รวมทั้งประชุมหารือแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้เศษซากวัชพืชในบริเวณบึงสีไฟ จากการลักลอบเผาเป็นประจำเพื่อล่าสัตว์และขุดหน้าดินขาย ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนจากไฟและควัน