10/26 2555

จังหวัดพิจิตรสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดพิจิตร...สู่ประชาคมอาเซียน

  

 

 

  จังหวัดพิจิตร