Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงสร้างสำนักงานจังหวัด

โครงสร้างสำนักงานจังหวัด

 

                พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔มาตรา ๖๐ แบ่งส่วนราชการของจังหวัดไว้  ซึ่งได้ระบุถึงสำนักงานจังหวัดและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ด้วย  ดังนี้

                 (๑.) สำนักงานจังหวัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป  และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด

                 (๒.) ส่วนต่างๆ  ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม  ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ  มีหน้าที่ส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ปัจจุบันโครงสร้างสำนักงานจังหวัด ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ((รายละเอียด คลิ๊ก!!))