09/21 2555

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

นายทองทศ อินทุมาร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร