Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร(รก.)

 
 

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

 

 

 

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวกัณญาภรณ์  สงวนทรัพย์

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

 •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

 
 
 

พันตรีรังสรรค์  รังษิรุจิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกรรณสูตร  ด่านพิไลพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

   

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

 •  ฝ่ายอำนวยการ

 

นายธีระ  ใจเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(รก.)

   
 

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรชำนาญการ

นางอุไร  สถิตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนงค์  ชูวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

     

นางสาวพรรณณิภา  สมณา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี  วิตูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

     

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

นายเสนี ประสิทธิ์วิเศษ

พนักงานบริการ บ 2

     

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

     

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

     

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางสาวกานดา  จำลองศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายจิรพล  ยอดจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชนินทร์ นาคจำนงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นายเด็ดดวง  สวัสดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

     

นางสาวธนิดา  ต่อปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

     

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

 

 

 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
     

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางนภัสวรรณ  ปัญญากูล

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

 

 •  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
 •  กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 •  อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 •  ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

 

01พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. ๒๕๓๕  กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ

 •  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

02การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง  กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     เพื่อการวางแผน  และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด  โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด  เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน  กำกับ  และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด  อำนายการ  ประสาน  ปฏิบัติ  และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน  ประกอบด้วย

 •  ฝ่ายอำนวยการ  มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒  กลุ่ม ดังนี้
  •  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการ จังหวัด  การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัด  การเสนอแนะ  กำกับดูแล  การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ใน จังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด  และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
  •  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การพัฒนาระบบราชการ  และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม  ม.๓/๑  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ             การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด  งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรกมารพัฒนาระบบ ราชการ  และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
 •  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  มีภารกิจดังนี้
  •  ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
  •  ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  •  สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
  •  ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
  •  ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
 •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีภารกิจดังนี้
  •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  •  จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง
  •  ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  มีภารกิจดังนี้
  •  งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
  •  งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
  •  งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  •  งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
  •  งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด
  •  งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
  •  งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
  •  งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
  •  งานการสรรหาคนดี  คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด
  •  งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
  •  งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
  •  งานส่งเสริมจริยธรรม  ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด
  •  งานการเตรียมกำลังคนใหม่

 

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

 

01เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

02เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

03เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

04เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

05เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ