Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 •  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพัฒนา  ล้อมวงษ์โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

 

 

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

 

 •  กลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด

   

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธีระ  ใจเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

   

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นายชนินทร์ นาคจำนงค์

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

 

นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง

จนท.นโยบายและแผน(ตำบลละ5ล้าน)

นางสาวพัชรินทร์ ศรีอำนาจ

จนท.นโยบายและแผน(ตำบลละ5ล้าน)

 

 

 •  กลุ่มงานอำนวยการ

 

นายพิเชฐ  บางณรงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

 
 

 

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรชำนาญการ

นางสาววิไลวรรณ ทองบุญมา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกณิกา ฉิมวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     

นางสาวรัชนา พุฒรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

     

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

     

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

 

   

นางสาวฉัตราวดี  ทองรวย

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นายจิรพล  ยอดจันทร์

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวสุวิมล  สุขโสภี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

     

 

 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 นายยอดชาย  ภูแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 นางสาวบุษรินทร์  ลาดโฮม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

     

 

 •  หน่วยตรวจสอบภายใน


 

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวลลิลทิพย์  ทองดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

 

 •  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
 •  กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 •  อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 •  ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

โครงสร้างภายในของสำนักงานจังหวัด

 

01พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. ๒๕๓๕  กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ

 •  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 •  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

02การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง  กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     เพื่อการวางแผน  และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด  โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด  เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด  จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน  กำกับ  และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด  อำนายการ  ประสาน  ปฏิบัติ  และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน  ประกอบด้วย

 •  ฝ่ายอำนวยการ  มีภารกิจหลักแบ่งออกเป็น ๒  กลุ่ม ดังนี้
  •  กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการ จังหวัด  การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัด  การเสนอแนะ  กำกับดูแล  การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ใน จังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด  และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
  •  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการและการบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การพัฒนาระบบราชการ  และวิธีการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม  ม.๓/๑  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การพิจารณาการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับ             การพัฒนาระบบราชการในจังหวัด การปฏิบัติงานประสานงาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  ตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการวางแผนการบริหารกำลังคนของจังหวัด งาน อ.ก.พ.จังหวัด งานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด  งานบริหารและงานเลขานุการคณะกรรกมารพัฒนาระบบ ราชการ  และยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
 •  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  มีภารกิจดังนี้
  •  ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
  •  ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  •  สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
  •  ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
  •  ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
 •  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  มีภารกิจดังนี้
  •  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
  •  จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง
  •  ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 •  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  มีภารกิจดังนี้
  •  งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
  •  งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
  •  งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  •  งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
  •  งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด
  •  งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
  •  งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
  •  งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
  •  งานการสรรหาคนดี  คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด
  •  งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
  •  งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
  •  งานส่งเสริมจริยธรรม  ป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด
  •  งานการเตรียมกำลังคนใหม่

 

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

วัตถุประสงค์ของสำนักงานจังหวัด

 

01เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

02เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

03เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด

04เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล  ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

05เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ