09/21 2555

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 

นายทองทศ  อินทุมาร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

นายสิริบูรณ์  ชูตระกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

 

 

 นางสาววศินี วิรานันท์

นิติกรปฏิบัติการ

 นายอภิพล คชสังข์สีห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

 

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

 นางสาวเบญจวรรณ ทัศไพร

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

 

 

นายสรนัย ศรีนาราง

เจ้าหน้าที่นิติกร

   

 

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

   

 

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 นายสุทธิชาติ เจริญศรีปราการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นายสิทธิชัย เพ็ชรพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวธัญญาเนศวร์ ธนากูลไกรกิติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

 

 นางสาวพิชชา บวรโภคินกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

   

 

 

นางจารุวรรณ วรุณันต์ 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 
 
 

นายจิรพล  ยอดจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาวเจนจิรา บุญคำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการ ส 3

     

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

     

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาววิภา  วงษ์ษา

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

 

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญวรรณ ศิริแตง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมัสลิน อนันต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

   

นางสาววิราวรรณ บุษบก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุวิมล พลรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 -ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

   

นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

     

 


 

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

นางสาวยุพาวรรณ แก้วสว่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน