09/21 2555

บุคคลากร

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

 

 

นายทองทศ  อินทุมาร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

 

นายพัฒนา  ล้อมวงษ์โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

 

นายดนัย  สะอาดคต

นิติกรชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา  เฟื่องธรรมขจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางราตรี  สวัสดี

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นางสาวดวงสมร  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

นายสืบสกุล  สุเตนัน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวฉัตราวดี  ทองรวย

เจ้าหน้าที่นิติกร

 

 

 

     

 

นายธนะสิทธิ์  ศรีคำภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

   

นางดวงรักษ์  นวสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปฐมธรรม์  เงินดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัชษนัญฆ์  จันตัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

นายเอกโรจน์  ศัลยพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์  หมัดสมบูรณ์

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

 


 

นายพรพจน์  ชูชะรา

เจ้าหน้าที่สารสนเทศฯ

นางสาวเจนจิรา  ฉิมสุข

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

 

 

นายสมพงษ์  คงสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 
 
 

นายจิรพล  ยอดจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววิไลวรรณ ทองบุญมา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชุ่มชูจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

     

นายเฉลิมพล  ทองโคตร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวหทยา แจ่มแจ้ง

 พนักงานพิมพ์ ส 3

นายเริงชัย  พูลวิหก

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

     

นางวาณี  ภิรมย์ภู่

พนักงานพิมพ์ ส 3

นายสันทัด  ฤกษ์อุดม

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายธนู  วัลลิภากร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

     

นายเมธี  วีระสิทธิ์

พนักงานบริการ บ 2

นายสุรดิษฐ์  รุ่งอินทร์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายไชยวัฒน์  จันทร์สุกรี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางสาวจุฑาทิพย์  บำเรอจิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิชญาภัคค์  ขำขะ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

นางสาวธนพรรณ  เรืองรุ่ง

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

 

นางสาวกนกวรรณ จิตรเกษม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียน

นายนฤชิต  วสุรัตนพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิภา  วงษ์ษา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

 

นายกิตติพันธุ์  วะสะศิริ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

   
 

 

 

     

 

 

 

 นายปิยะ  วงศ์ทองเหลือ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

   

นางสาวฉวีวรรณ  ทองใบบล

พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

 

นางสาวกิตติยา  วิจิตรพล

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

     

 


 

นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล

 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 

นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวลลิลทิพย์  ทองดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ