07/17 2557

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร

- หลักเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติ / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   คลิ๊ก !!!
 
 
- ตัวอย่างแบบรายงานการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!
 
- ตัวอย่างแบบรายงานการขออนุมัติการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!
 
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!! 
 
- แบบรายงานก่อนจัดหา ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!! 
 
- แบบรายงานหลังจัดหา ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!

หนังสือย้อนหลัง