03/12 2557

วาระงานในวันพุธที่ ๑๒/๐๓/๕๗ ของนายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

     ในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพรัตน์  ตั้งกิตติถาวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเปิดอบรมเยาวชน อาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด ณ วัดยางคอยเกลือ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ต่อด้วยเวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานในการประชุมโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร