Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หนังสือสรุปผลการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด เขียนโดย Super User 865
แผนสมรรถนะองค์การของจังหวัดพิจิตน (ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) เขียนโดย Super User 263
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ. 0017.5/ว 557 ลงัวนที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาสรรถนะองค์การ เขียนโดย Super User 844
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.5/ว 33 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง จัดส่งข้อมูลบุคคลากรและข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) เขียนโดย Super User 1776
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.5/ว 8 ลงวันที่ 6 ม.ค.58 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด ( ตัวชี้วัดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ) เขียนโดย Super User 1694
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย Super User 1655
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย Super User 1585
ขอความร่วมมือส่วนราชการเสนอชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำแผนสมรรถนะองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 936
เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 1031
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เขียนโดย Super User 7495