Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลความเห็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 817
ประชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2557 เขียนโดย Super User 792
หนังสือจังหวัดพิจิตรที่ พจ 0017.5/ว 2921 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 1535
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.5/ว2444 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง ขอเชิญส่วนราชการสมัครรับรางวัลบริหารภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 1550
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานางวินัย เขียนโดย Super User 404
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติ" เขียนโดย Super User 379
หนังสือเวียน "โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๗" เขียนโดย Super User 1012
การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค" เขียนโดย Super User 1137
หนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1011/ว1 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557 เรื่อง กฎ กพ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 เขียนโดย Super User 1785