Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจังหวัดพิจิตร

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ จังหวัดพิจิตร

1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
4. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
7. สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
8. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
9. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
11. สำนักงานจังหวัดพิจิตร
12. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
14. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
15. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
16. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
17. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
18. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
19. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20. เรือนจำจังหวัดพิจิตร
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
22. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
23. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
25. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
27. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
29. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
30. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
31. สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
2. เทศบาลเมืองพิจิตร
3. เทศบาลเมืองตะพานหิน
4. เทศบาลเมืองบางมูลนาก