Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2558 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

  

     เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2558  เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร   ออกรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 94 ยูนิต (คน)  ได้ปริมาณโลหิต 32,900 ซีซี                                                              .

                                                                                                            .

 

ภาพและเนื้อข่าว
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร