Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
สิทธิของสมาชิก

 

 ประเภทของสมาชิกเหล่ากาชาด

1. สมาชิกพิเศษ ได้แก่ ผู้ซึ่งได้เป็นสมาชิกตามคำเชิญของอุปนายกผู้อำนวยการ โดยอนุมัติของคณะกรรมการสภากาชาดไทย

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่      

 1. ผู้ซึ่งให้เงินคราวเดียวไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หรือให้ทรัพย์สินคราวเดียวกันมีราคาไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แก่สภากาชาดไทย
 2. ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการ หรือเทียบเท่า ของนิติบุคคลซึ่งให้เงินหรือทรัพย์สินคราวเดียวเกินกว่า 100,000 บาท ให้ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่งคนต่อทุกจำนวนบริจาคที่เพิ่ม ขึ้น 100,000 บาท
 3. ทายาทหนึ่งคนของผู้บริจาคดวงตาตามที่แจ้งแก่สภากาชาดไทย และหรือ อวัยวะอื่น ๆ ที่นำไปปลูกถ่ายได้ตามที่แจ้งแก่สภากาชาดไทย

3. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ซึ่งออกเงินบำรุงคราวเดียวเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

4. สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ ผู้ซึ่งให้เงินบำรุงคราวเดียวไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

5. สมาชิกสามัญรายปี ได้แก่ ผู้ซึ่งออกเงินบำรุงประจำปีเป็นจำนวนปีละ 100 บาท และเมื่อให้ติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี ให้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ

 

 การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

 1. ผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ คือ ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทย โดยบริจาคเงินประการหนึ่ง โดยการช่วยด้านกำลังกายกำลังปัญญาจนเป็นผลดีประการหนึ่งและการบริจาคโลหิต อีกประการหนึ่ง
 2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริจาคหรือขึ้นอยู่กับผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สภา กาชาดไทย ส่วนผู้จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ขึ้นอยู่กับผลงานเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยกำหนดขึ้น
 3. ผู้ที่ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้โดยยึดหลักการพิจารณาข้อ 1.2

2. วิธีการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ

 1. การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณขอได้ตลอดปี
 2. ผลงานจะต้องระบุปีที่ปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียดผลงานในแต่ละปี
 3. จะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวกับสภากาชาดไทยเท่านั้น
 4. การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณให้ผู้บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทย จะต้องมีหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการบริจาค และหากการบริจาคนั้นทำให้มีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนแล้ว เช่น การซื้อบัตรชมการแสดงต่าง ๆ หรือบัตรชิงโชคซึ่งนำเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ฯลฯ จะไม่มีสิทธิได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ
 5. การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 ให้ผู้เป็นหัวหน้าแนะนำให้มีผู้บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริจาค
 6. รายละเอียดผลงานที่เสนอขอมาในแต่ละราย จะต้องไม่ใช่ถ่ายสำเนาซ้ำกันเป็นจำนวนเกินสมควร
 7. การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ จะต้องกรอกรายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์มที่สภากาชาดไทยกำหนด
 8. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีสิทธิได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 โดยสภากาชาดไทยขอให้และอาจเสนอขอให้ตนเองได้ อีกทั้งจะเป็นผู้เสนอขอให้แก่บุคคลที่เห็นสมควรซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้น และบุคคลซึ่งปฏิบัติงานให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอ ถ้าผู้ที่มีตำแหน่งอื่นในเหล่ากาชาดเป็นผู้เสนอขอ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดไปพร้อมกับคำขอด้วย
 9. หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยอาจขอเหรียญกาชาดสมนาคุณให้ ผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานนั้นได้ ทั้งนี้ ผู้เสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ จะต้องเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานนั้น และหากผลงานที่เสนอขอเกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานใดในสภากาชาดไทย เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, สำนักงานยุวกาชาด,สำนักงานหารายได้ ฯลฯ ให้เสนอขอผ่านสำนักงานนั้น ด้วย
 10. ผู้ที่บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย เป็นจำนวนมากจนเข้าเกณฑ์ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 แล้ว ถ้าจำนวนเงินนั้นเกินกว่าเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ผู้บริจาคอาจขอสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้ (จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท) ขอสภากาชาดไทยได้อีก
 11. ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย จนครบตามเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ให้ต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อและเสนอไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะได้เป็นผู้รวบรวมชื่อและเสนอขอให้ตามสิทธิ
 12. พระภิกษุสามเณรซึ่งช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยมีสิทธิได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณซึ่งสภากาชาดไทยจัดถวายเป็น “พัดกาชาด” แทน
 13. ผู้ช่วยงานของสภากาชาดไทย จนถึงเกณฑ์ได้เหรียญกาชาดสมนาคุณ ไม่จำเป็นจำต้องเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย

3. คุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ

เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1

 1. ผู้ที่บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
 2. ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง
 3. ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงานต้องได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยแนะนำให้มีผู้บริจาคทรัพย์ แก่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จนได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 แล้ว แต่ยังช่วยแนะนำต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง มีสิทธิได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1

 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2

 1. ผู้ที่บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท
 2. ผู้ที่ชักชวนให้มีผู้บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
 3. ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ  75 ครั้ง
 4. ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน ต้องได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

 เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3

 1. ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
 2. ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

หมายเหตุ ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สภากาชาดไทย อาจได้รับการพิจารณารับเหรียญกาชาดสมนาคุณขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณทั้ง 3 ขั้น

 1. การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้เสนอขอเหรียญฯ ให้บุคคลที่ปฏิบัติงานให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3 และเขียนขอเหรียญกาชาดสมนาคุณตามแบบฟอร์มการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ
 2. ถ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบให้กรรมการท่านใด ท่านหนึ่งในคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณแทน ต้องมีใบมอบอำนาจจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแนบมาพร้อมคำขอ
 3. ในการขอเหรียญกาชาดฯ ต้องเสนอรายละเอียดผลงานที่ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ในด้านต่าง ๆ เช่น งานตามโครงการพระราชดำริ งานบรรเทาทุกข์ งานรับบริจาคโลหิต งานหารายได้ งานหาสมาชิก งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยระบุปีที่ปฏิบัติอย่างอย่างชัดเจน
 4. หากผู้บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 แล้วยังมีเงินเหลือไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ผู้บริจาคอาจขอสิทธิสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภากาชาดไทยได้อีก

 

 การขอเหรียญกาชาดสรรเสริญ

การพิจารณาการขอเหรียญกาชาดสรรเสริญให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ดังนี้

 1. บุคคลที่ควรได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี
  1. ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในอันตราย และอาจถึงแก่ชีวิตให้รอดพ้นอันตรายโดยมิได้เห็นแก่สินจ้างรางวัล และมิได้นำพาต่ออันตรายของตนเอง
  2. ผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เช่น ตั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโดยมิได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
  3. ผู้บำเพ็ญคุณความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองถึงแก่ชีวิต มีสิทธิ์ได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญ โดยทายาทจะเป็นผู้ได้รับพระราชทานแทน
  4. ผู้ที่ทำประโยชน์ในภาวะภัยพิบัติ เกิดโรคระบาดโดยบริจาคทรัพย์ของตนเองให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
  5. ผู้ที่ทำหน้าที่ให้แก่สภากาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบริเวณเขตกระสุนปืนในภาวะสงคราม การจลาจล หรือในพื้นที่ที่มีโรคระบาด  โดยไม่คิดประโยชน์ตอบแทนจากสภากาชาดไทย จนกระทั่งเหตุการณ์นั้นสงบเรียบร้อย และได้ผลดีเป็นที่พอใจของกรรมการ
  6. ชาวต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แก่สภากาชาดไทย หรือบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยมิได้คิดประโยชน์ส่วนตนซึ่งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เห็นสมควรยกย่องเป็น กรณีพิเศษ
  7. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสภากาชาดไทย เป็นเวลานานคบ 15 ปี มีสิทธิที่จะได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญ (หากผู้ใดปฏิบัติงานมิได้ติดต่อกัน แต่รวมเวลาปฏิบัติงานแล้วครบ 15 ปี ก็มีสิทธิ์ได้รับเช่นกัน)
  8. ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในสภากาชาดไทย และได้ทำการมาแล้วกอปรด้วยความดีความชอบเป็นเวลานานถึง 15 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่รับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในกิจการของสภากาชาดไทย
 1. ผู้มีสิทธิเสนอขอเหรียญกาชาดสรรเสริญ
  1. กรรมการสภากาชาดไทย เลขาธิการ เหรัญญิก และผู้อำนวยการสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เสนอต่ออุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
  2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
  3. ผู้บำเพ็ญคุณความดีขอในตนเอง ผู้บำเพ็ญคุณความดีจนตัวเองถึงแก่ชีวิต ผู้อื่นเสนอขอให้ได้ทายาทจะเป็นผู้ได้รับพระราชทานแทน