Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 1-57

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจัดหาคอม ฯ + รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-57

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ ในเกณฑ์ 1-57

ดาวน์โหลด