Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2558

หนังสือเชิญประชุมพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 5-58

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 5-58

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ ในเกณฑ์ 5-58

ดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมพิจารณาจัดหาคอมฯ ครั้งที่ 5/58

ดาวน์โหลด