Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2558

หนังสือเชิญประชุมพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 6-58

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 6-58

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ ในเกณฑ์ 6-58

ดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมพิจารณาจัดหาคอมฯ ครั้งที่ 6/58

ดาวน์โหลด