Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2560

หนังสือเชิญประชุมพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 3-60

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 3-60

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ ครั้งที่ 3-60

ดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมพิจารณาจัดหาคอมฯ ครั้งที่ 3-60

ดาวน์โหลด