Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561

หนังสือเชิญประชุมพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 2-61

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งผลพิจารณาจัดหาคอม ฯ ครั้งที่ 2-61

ดาวน์โหลด

แบบสรุปการจัดซื้อ ครั้งที่ 2-61

ดาวน์โหลด

รายงานผลการประชุมพิจารณาจัดหาคอมฯ ครั้งที่ 2-61

ดาวน์โหลด