08/07 2557

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรธรรมจังหวัด

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรธรรมจังหวัด