Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หนังสือของจังหวัดพิจิตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0017.2/ว 2958 ลงวันที่ 29 ธ.ค.57 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการปะชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 1260
หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2902 ลงวันที่ 25 ธ.ค.57 เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (ประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 2557) 1745
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2863 ลงวันที่ 18 ฑันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 1108
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว 2829 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 1052
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว 2830 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการตรวจเยี่ยมการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ จ.ขอนแก่น และกาฬสินธ 1133
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว 2829 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2557 1503
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2764 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 878
หนังสือด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว 2726 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประเด็นติดตามจากการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 1719
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ.0017.2/ว 2620 เรื่อง การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 1743
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 ตุลาคม 2557 917