Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว 2830 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการตรวจเยี่ยมการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ จ.ขอนแก่น และกาฬสินธ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ. 0017.2/ว 2830 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีจากการตรวจเยี่ยมการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ จ.ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ

ดาวน์โหลด