Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2902 ลงวันที่ 25 ธ.ค.57 เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (ประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 2557)

หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ 0017.2/ว 2902 ลงวันที่ 25 ธ.ค.57 เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (ประจำวันพุธที่ 17 ธ.ค. 2557)

ดาวน์โหลด