Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การดำเนินงานของศูนย์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

       ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบริการช่วยเหลือ
ประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
       ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดได้ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของราษฎรไว้หลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับ
ความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

 

การดำเนินการ

1.ดำเนินการเอง
    - ให้คำปรึกษา/เสนอแนะ
    - เจรจาไกล่เกลี่ย
    - ออกตรวจสอบพื้นที่จริง
    - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ/หาข้อมูลเพิ่มเติม
2. แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
3. เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ติดตามให้ความช่วยเหลือ/รายงานสรุปผลการดำเนินการ
4. เผยแพร่ผลการดำเนินการ

ติดต่อ ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-615763