08/07 2557

รองประธานศูนย์ดำรธรรมจังหวัด

นายสุเทพ วงษ์พานิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รองประธานศูนย์ดำรธรรมจังหวัด