Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

หนังสือ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ

 

 

ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 056-611378