Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ทำเนีบบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ทำเนีบบหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร


ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร สื่อสาร ที่ตั้ง
กระทรวงมหาดไทย
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 056-611034 056-611034 16711 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2030455
นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 056-611722 056-611722 16712 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2031985
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร 056-612444 056-612444 16713 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2032699
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร

056-611074 ,

056-613710

056-611074 ,

056-613710

16730 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-9618638
นายทองทศ อินทุมาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-612319 056-612319 16720 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2034257
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 056-611089

056-611089

ต่อ 105

16756 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 084-8740593
นางสุพินดา นาคบัว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร 056-611385

056-611385

ต่อ 108

16754 095-4590406
นายพีรพล  จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิจิตร 056-612520 056-612520 16797 089-9245139
นางรติฬส พ่วงพร้อม หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร 056-615932 056-616040 16753 089-9696751
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 056-611391 056-611391 16732-3 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 062-4239797
นายปริญญา วิจิตรเนตร ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 056-612221 056-613118   091-8419466
นายกำพล วีรพลพงษ์กุล ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะพานหิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะพานหิน 056-621131 , 056-651209 056-621131 , 056-651209   089-8586148
นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร

065-6393152 ถึง 4

065-6393153

065-6393154

065-6393152 ถึง 4

065-6393153

065-6393154

  086-8951805
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร 0-5661-1147 0-5661-1147   081-8673289
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน 056-621147 ต่อ 13 056-621147 ต่อ 11   081-8673292
นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก 056-632005 056-632005   081-8673298
นายบุญเลิศ ศิริษา นายอำเภอโพทะเล ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล

056-991460,

453,557

056-991460,

453,457

  081-8673312
นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 056-689021-22 056-689021   081-8673291
นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอสามง่าม ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม 056-691200 056-691200   081-8673315
นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

056-641266 ,

056-641464

056-641266 ,

056-641464

  081-8673324
นายทวิช ทวิชยานนท์ นายอำเภอวังทรายพูน  ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน 056-695600-1 056-695601   081-8673319
นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอวชิรบารมี ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี 056-900114 056-900116   084-7000931
นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก 056-698181 056-698181   081-8673360
นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอดงเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ 056-905489 056-905489   081-8673372
นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร นายอำเภอบึงนาราง ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง 056-902258 056-902258   081-8673373
นางสาวอรุณพร ภิรมย์ภักดี ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-612319 0-5661-1319 16721 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 089-2034260
นายสิริบูรณ ชูตระกูร ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-615763 0-5661-5763 16781 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 085-4842592
นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-611378 0-5661-1378 16786 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 093-5905698
นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิจิตร 056-611378               056-611378        16723 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 084-3878776
นางสาววรรณา อรุณอาศิรกุล หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดพิจิตร     16725 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 093-1397291
นายเรืองเดช สร้อยคำ จ่าจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร 056-611074 056-611074 16730 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 081-1716730
นายนาวิน สังฆมาตร ป้องกันจังหวัด(ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจว.) ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร 056-612169 056-611095 16708 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4 081-1716791
นายทองแดง นันศรีพรม เสมียนตราจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร 056-611094   16735 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 4  
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 056-615237 056-615237   081-8861717
นายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร

056-611287 ,

056-612109

056-613266   089-7059398
นายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน (รองนายกฯ รกท.) สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน 056-621286 056-622746   089-9613327
นายนิเวศน์ น้อยอ่ำ นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก 056-632004 056-631869   081-8869649
กระทรวงกลาโหม
พ.อ.รัชพล คุยสี สัสดีจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัดพิจิตร 056-612114 056-612114 16780 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 089-9573341
กระทรวงการคลัง
นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร 056-611125 056-614938 16757 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 089-9674010
นายสุเทพ ชาญณรงค์ สรรพากรพื้นที่พิจิตร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร

056-611165 ต่อ 104

056-612810

056-612362,

056-612810

  099-2850195
นายทวีป สอนชา สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สำนักงานสรรพาสามิตจังหวัดพิจิตร 056-611025

056-611025

ต่อ 107

  ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 081-8514784
นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร       ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
065-5054079
สุสรัตน์ แก้วก่า ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิจิตร ธนาคารออมสิน เขตพิจิตร 056-621422 056-621422   081-2849566
อรพิณ ทองอ่อน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพิจิตร ธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร

056-611264 ,

056-613555

056-611264 ,

056-613555

  093-1398656
นายราชันย์ นครจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร 056-650941

056-650939

ต่อ 64

  081-7072407
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร 056-039859 056-039859  

ศาลากลาง จ.พิจิตร

(ด้านหลัง)

098-0028434
นางสาวอสมาภรณ์ เสือเล็ก ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร 056-613234 056-613234   087-5181654
นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานนครสวรรค์  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์ 056-221811–2 056-221810   062-5980370
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 056-612495 

056-612495

ต่อ 101

16769 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 092-2740617
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

056-613423

ต่อ 101

056-613423

ต่อ 102

  081-8301069
นายสุธี สินสุนทร ประมงจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

056-611126 ,

056-613367

056-611126 ,

056-613367

  081-9741498
นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

056-990389,

085-6609857

056-990389

ต่อ 103

  085-6609857
นายชูเกียรติ พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร ด่านกักกันสัตว์จังหวัดพิจิตร 056-632161 056-632161   091-3685958
นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 056-613542 056-613542 16758 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 081-8876989
(รอคำสั่งแต่งตั้ง) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 056-612006 056-990395    
นายสุรเชษฐ์ น้อยฤทธิ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยสาขาพิจิตร (รก.) ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดพิจิตร 055-009805 056-009806   095-9135278
นายวัฒนา ริ้วทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 086-4490270 864490270   089-2379486
นายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิจิจตร 056-611580 056-611580   092-2642319
นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 056-656074 056-656074   081-9059675
นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร 056-990034 056-990049   087-6187887
นางจารุณี ดำช่วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร (รก.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร 056-619936 056-619936   087-2943049
นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร 056-612518 056-615926   081-9934112
นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ดงเศรษฐี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ดงเศรษฐี) 056-990781 056-990781   081-8862073
นายปัญญา กัลปสุข ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ท่าบัว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ท่าบัว) 056-669029 056-669029   081-8888532
นายพินิจ เขียวพุ่มพวง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร

056-990035 ,

056-990040

056-990036   081-3730941
กระทรวงคมนาคม
นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตร 056-608600 056-608602   062-6451991
นางสาววราภรณ์ กุลภัทร์วัฒนา ขนส่งจังหวัดพิจิตร สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร 056-990372 056-990370   086-3038081
นายสมบัติ ไชโย นายสถานีรถไฟพิจิตร สถานีรถไฟจังหวัดพิจิตร

056-612163 ,

056-614950

    086-9380983
นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 056-608937 056-608937   089-4251111
นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร 056-608624 056-608625   086-7881273
นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรต์ 056-256581-3 056-256581-3   081-5137895
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายไพรัช นาคทรัพย์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร 056-611295 056-611295   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2  081-7520638
นายวิชัย แตโช ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร
056-613425 056-613425     089-9608261
นายธิติพล ดวงแก้ว หัวหน้าวนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร วนอุทยานนครไชยบวรจังหวัดพิจิตร 056-221140 ต่อ 620
056-221140 ต่อ 620   086-4618775
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12(นครสวรรค์) 56-221140 056-221140   061-2734554
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสมปอง สายแดง สถิติจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

056-611085 056-613665 16776-7 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2
090-9804244
087-6452499
นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

056-608616 056-608616     086-4418739
092-2460103
นายนพดล ครองราชย์ โทรศัพท์จังหวัดพิจิตร
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร
(บมจ.ทีโอที)(ผส.บบภ.3.2(บจ))  (รก.)
ทีโอทีพิจิตร

056-907555 056-907601     081-8889231
นายพินิจ คงสมบูรณ์ ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.พิจิตร กสท.พิจิตร

056-611970 056-611970     081-2330158
นายอนุพันธ์ พรหมอยู่ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร 056-611135 056-611135     091-7720438
091-7719023
กระทรวงพลังงาน
นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง พลังงานจังหวัดพิจิตร  สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

056-612600,

081-1747919

056-612600   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 085-4845089
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

056-611130

056-615513

056-611130

056-615513

  ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 084-7003739
นายเชษฐา วิลัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

056-613531 056-613531   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 081-7076747
นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 056-990392-3 056-990394   094-9959258
กระทรวงพาณิชย์
นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร

056-990380 056-990379   081-9730054
นายพิษณุราช อยู่พุ่ม หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร 056-613212 056-613213   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 090-1976953
กระทรวงยุติธรรม
นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/ยุติธรรมจังหวัด (รก.) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร

056-613557 ,

056-650962

056-613557 ,

056-650962

16810   081-9090489
นางสาวสมสกุล แอลเฟด ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด เรือนจำจังหวัดพิจิตร

056-611035 056-612490     098-2608661
นางพรพิมล พลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

056-613107-8 056-613107-8     063-2737530
นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร 056-613156-7 056-613156     084-8743780
กระทรวงแรงงาน
นางปทุมพร เปรมปรีดา แรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

056-613761 056-614818 16751  ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 061-4046919
097-2185350
นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

056-612034 ,

056-651316

056-612034     081-8863565
นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

056-613290 ,

056-651167

056-651166-7

ต่อ 300

16787 081-8870494
นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

056-613541

ต่อ 11

056-613541

ต่อ 13

16759   098-6751498
ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 056-990014 056-990015     085-4838547
กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละศีรี วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

056-612675-6

ต่อ 103

056-612675-6

ต่อ 106

    089-5699902
กระทรวงศึกษาธิการ
นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

056-039876 056-039876     081-3249579
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

056-990381

ต่อ 113

056-614931     092-9454939
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

056-623858

ต่อ 123

056-621741     081-0469969
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

055-713763-4

(กำแพงเพชร)


056-990347

(พิจิตร)

055-716663-6

(กำแพงเพชร)


056-990347

(พิจิตร)

    081-9721789
นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.พิจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.พิจิตร 056-990414 056-612304     081-8882007
นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
056-608572 056-608573 16622   086-2113332
นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่าง
056-613481 056-611866   089-6364777
นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
056-990341 056-990341   099-2233565
นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

056-608828-30

ต่อ 121

056-608830

ต่อ 121

  081-8867454
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัด วิทยาลัยชุมชนจังหวัด

056-039787

056-039787

ต่อ 124

  061-6154459
062-6033212
นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
056-990413 056-990412     094-8349292
นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

056-691151 056-691151   089-9607598
084-5979030
นายกมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
056-611030 056-613270     081-3793691
นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

056-685144 056-685144     081-9730197
นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สนง.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ (สกสค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการฯ (สกสค.) 056-652880 056-652880     081-7857007
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 056-9903547 056-9903547   089-4280367
095-3589498
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร  โรงพยาบาลพิจิตร 056-611230, 056-611355 056-611311     081-6880074
กระทรวงอุตสาหกรรม
นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

056-611177 056-612887     061-4237129
นางเฉลา ศรีเพ็ชร์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

056-613161 056-613559     084-4389711
นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ ผอ.สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง  พิจิตร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร 056-692191-2 056-692191-2     085-5519596
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

056-613871 056-613869     080-5047146
พ.ต.ท. คณิศร ติระการ สารวัตร.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร

056-613429

056-613428

056-613429

056-613428

    081-8624497
ว่าที่ พ.ต.ต.นครินทร์ คงภู หัวหน้าตํารวจสันติบาลจังหวัดพิจิตร ตํารวจสันติบาลพิจิตร 056-615553 056-615553    ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 1 083-2178800
สำนักนายกรัฐมนตรี
พันเอกวีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง  ผอ.รมน.จว.พจ. กอ.รมน จังหวัดพิจิตร
056-616149 056-616149 16727  ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 081-9610842
นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์  อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
056-611611 056-611611 16761  ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2
092-2468358
นายพิพัฒน์ สังข์แก้ว ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
ปฏิบัติหน้าที่ นายสถานีวิทยุ อสมท. จ.พิจิตร
สถานีวิทยุ อสมท. จ.พิจิตร
056-900090-1 056-900090-1     094-4803073
นายบรรณกิจ ลือยศ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 056-614977 056-614978    ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 063-1154455
องค์กรอิสระและเอกชน
นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ศาลจังหวัดพิจิตร

056-608865-6 056-608565     089-8137286
นางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

056-611193 056-611197      
นายบุญยัง จุมพล อัยการจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร

056-650027 056-650027     061-4030895
089-6394114
กัลยกร เทียนสวัสดิ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

056-612357 056-612357   062-5914648
นายศักดิ์ชัย สงสิวรารักษ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร

056-611156 056-650027     063-2030670
นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัด สำนักงานหอการค้าจังหวัดพิจิตร

056-613114 056-613114   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 081-8881001
นายสุชีพ จาดย่านขาด ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

056-614595,

056-615121

056-615662

056-615661   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 083-1554373
นายสุทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

056-613114 056-613114   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
089-8062519
นายเชวช ระงับภัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัด (ผอ.ธกส. สามง่าม) ชมรมธนาคารจังหวัดพิจิตร

056-665024 056-665024     091-0288222
นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร

056-613407-9

056-613408

056-613407-9

  ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3

092-2715237

(รักษาการฯ)

นางนพรัตน์ อุนานันท์ ผอ.ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร

056-632333 056-632222     082-1606250
นางสาวตีรณัตน์ แซ่ตัน ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

056-611959 056-611958 16796 ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
081-7854087
นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(รก.) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร
056-611799 056-611799   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 093-3157733
นางวราภรณ์ พันธนะ ผอ.สนง.คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด สำนักงาน คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพิจิตร

056-613540 056-616446   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3 081-1748955
นายศราวุฒิ ศรีสรรพกิจ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

056-613593 056-613592   ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 3
062-6053766
นายเมธัส สุริวงษ์นา ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดพิจิตร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จังหวัดพิจิตร

056-611353 ,

064-5853403

    ศาลากลาง จ.พิจิตร ชั้น 2 090-8956165
นายอนุสรณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน           087-1658668

 

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

หนังสือ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ

 

 

ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 056-611378

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจังหวัดพิจิตร

แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ จังหวัดพิจิตร

1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
4. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
5. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
7. สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
8. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
9. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
11. สำนักงานจังหวัดพิจิตร
12. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
14. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
15. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
16. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
17. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
18. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
19. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20. เรือนจำจังหวัดพิจิตร
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
22. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
23. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
25. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
27. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
29. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
30. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
31. สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
2. เทศบาลเมืองพิจิตร
3. เทศบาลเมืองตะพานหิน
4. เทศบาลเมืองบางมูลนาก

 

ฐานข้อมูลองค์ความรู้(KM)

ฐานข้อมูลสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้

เพื่อสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้(KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี

องค์ความรู้เกี่ยวกับงานมหาดไทย    
   Website จังหวัดพิจิตร หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานจังหวัดพิจิตร
   ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพิจิตร  
   ระบบคิดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ จังหวัดพิจิตร  
     
   Website สำนักงานพัฒนาชุมชน  หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานพัฒนาชุมชน
   ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการจัดเก็บและใช้ประโยชน์  
   สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพิจิตร  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอวังทรายพูน  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอตะพานหิน  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอบางมูลนาก  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอสากเหล็ก  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอวชิรบารมี  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอทับคล้อ  
   สำนักงานพัมนาชุมชน อำเภอบึงนาราง  
     
   Website สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
     
   Website สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
     
   Website สำนักงานที่ดินจังหวัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
     
 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร    
   ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
   ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
     
   Website สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
   ระบบสารสนเทศวิสาหกิจขุมชน  
   ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร  
   การจัดการความรู้  
   อาสาสมัครเกษตร  
     
   Website สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
   ข้อมูล Profile สหกรณ์รายปี
 
   ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
 
   ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
 
     
   Website สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
     
   ศูนย์บริการด้านปศุสัตว์จังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
     
   Website สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานประมงจังหวัด
     
  องค์ความรู้การเงินการคลัง    
   Website สำนักงานคลังจังหวัด  สำนักงานคลังจังหวัด
   ศูนย์ขัอมูลข่าวสารสำนักงานคลัง  
     
 องค์ความรู้การพาณิชย์    
   Website สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
   ระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด  
     
  องค์ความรู้ด้านแรงงาน    
   Website สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
     
 องค์ความรู้ข้อมูลทางสังคม    
   Website สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
   ระบบฐานข้อมูลทางสังคม  
     
 องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม    
   Website สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
   การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 
     
 องค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติ    
   Website สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
     
 องค์ความรู้ทางสถิติ    
   Website สำนักงานสถิติจังหวัด  สำนักงานสถิติจังหวัด
   ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา  
     
 องค์ความรู้ด้านพลังงงาน    
   Website สำนักงานพลังงานจังหวัด  สำนักงานพลังงานจังหวัด
     
 องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม    
   Website สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
     
     
     

 

 

PMQA

 

หมวด 4 การวิเคราะห์และจัดการความรู้ (IT)

 

 IT1 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560
       - คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการประเมินตนเอง
       - ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
       - ระบบงานผลการดำเนินงานโครงการ
       - คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
       - ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
       - ฐานข้อมูล OTOP จังหวัดพิจิตร

IT2 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

       - ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
       - ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

IT3 : จังหวัดมีระบบและสามารถคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด( GPP)ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

       - ระบบคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP)

IT4 : ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

       - Website จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รวบรวม ลิงก์จากองค์กรในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญ
       - Site Map เว็บไซต์จังหวัดพิจิตร

IT5 : ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

       - แจ้งเตือนสถานการณ์และสาธารณภัย
       - ระบบรายงานผู้บริหาร EIS และ GIS
       - ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพิจิตร

IT6 : ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

       - แผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
       - รายงานแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
       - แผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

       - การจัดการความรู้ (KM)