Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน้าหลัก

กิจกรรม

-

ข่าว/หนังสือ

-

คำสั่ง/ข้อสั่งการ

- คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

- คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

- คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558

- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2557

สรุปผลการประชุม

        - ประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว

- วาระการประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว 2558

- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว 2558

- วาระการประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว 2559 - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว 2559

       - ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปสจ.พจ.

- วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปสจ.พจ. 2558 - สรุปผลประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปสจ.พจ. 2558
- วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปสจ.พจ. 2559 - สรุปผลประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปสจ.พจ. 2559