09/22 2560

การประชุมเพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง ติดตามผลการออกแบบ และตรวจสอบแผนการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยของ อปท.