09/22 2560

การประชาคมชาวพิจิตร และติดตามผลการดำเนินงานจัดงาน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (ลุ่มน้ำน่าน) ประจำปี 2560